Jagiellonian University Repository

Poglądy Keynesa, szczególnie rozwijane w szkole postkeynesowskiej, znajdują zastosowanie we współczesnej makroekonomii

pcg.skipToMenu

Poglądy Keynesa, szczególnie rozwijane w szkole postkeynesowskiej, znajdują zastosowanie we współczesnej makroekonomii

Show full item record

dc.contributor.advisor Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.author Oleszczuk, Mikołaj pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:12:49Z
dc.date.available 2020-07-26T18:12:49Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208136
dc.language pol pl
dc.title Poglądy Keynesa, szczególnie rozwijane w szkole postkeynesowskiej, znajdują zastosowanie we współczesnej makroekonomii pl
dc.title.alternative Keynes's views, particularly developed in the postkeynesian school, are used in modern macroeconomics pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca ta jest analizą adekwatności poglądów Keynesa oraz szkoły postkeynesowskiej do aktualnej sytaucji makroekonomicznej świata. Podzielona na cztery rozdziały kolejno skupia się na; przedstawieniu postaci John M. Keynesa, opisaniu jego twórczości, analizy prac jego następców, kontynuujących jego sposoby rozumowania oraz ostatnia część, mająca na celu przedstawienie problemów gospodarczych aktualnego świata i poszukiwanie rozwiązań we wcześniej opisanych doktrynach. pl
dc.abstract.en This thesis is an analysis of the adequacy of the ideas of Keynes and postkeynesian school to the current macroeconomic problems. Divided into four chapters, focuses on; short biografy of John M. Keynes, description of his work, analyzis of his successors work, continuing his ideas and the last part, presentation of the current world economic problems and searching for solutions in the previously described doctrines. pl
dc.subject.pl Keynes, Kalecki, Postkeynesizm, Kryzys, Wielki Kryzys, Ogólna Teoria Zatrudnienia, Procentu i Pieniądza, Zatrudnienie, Stopa procentowa, Historia Ekonomii, Keynesizm, Teoria Ekonomii, Makroekonomomia, pl
dc.subject.en Keynes, Kalecki, Post-Keynesian economics, Crisis, Great Depression, The General Theory of Employment, Interest and Money, Employment, Interest rate, Economics History, Theory of Economics, Macroeconomics, pl
dc.contributor.reviewer Wisła, Rafał [SAP11018718] pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101108-164629 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)