Jagiellonian University Repository

Diagnoza niedostosowania do pracy i wypalenie zawodowe pracowników biurowych działu personalnego firmy branży metalurgicznej w ujęciu Christiny Maslach i Michaela Leitera.

pcg.skipToMenu

Diagnoza niedostosowania do pracy i wypalenie zawodowe pracowników biurowych działu personalnego firmy branży metalurgicznej w ujęciu Christiny Maslach i Michaela Leitera.

Show full item record

dc.contributor.advisor Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.contributor.author Wiśniewska, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:12:06Z
dc.date.available 2020-07-26T18:12:06Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208125
dc.language pol pl
dc.title Diagnoza niedostosowania do pracy i wypalenie zawodowe pracowników biurowych działu personalnego firmy branży metalurgicznej w ujęciu Christiny Maslach i Michaela Leitera. pl
dc.title.alternative Diagnosis of burnout and areas of worklife at workers in metallurgic factory by Maslach and Leiter theory. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zespół wypalenia zawodowego, który ściśle wiąże się z odczuwanym przez pracownika obciążeniem psychicznym i fizycznym, staje się coraz powszechniejszym zaburzeniem u osób pracujących w zawodach związanych z pracą biurową. Znacznie pogarsza on funkcjonowanie psychospołeczne jednostki, co przekłada się na jej obniżoną efektywność wykonywanych obowiązków. Celem niniejszej pracy była diagnoza niedostosowania do pracy i wypalenie zawodowe pracowników biurowych działu personalnego firmy z branży metalurgicznej oraz próba odpowiedzi na pytanie: czy istnieje zależność pomiędzy pojawieniem się obszarów niedopasowania do środowiska pracy takich jak: obciążenie pracą, brak poczucia kontroli, nieadekwatna nagroda za wykonywaną pracę, rozpad relacji interpersonalnych w miejscu pracy, brak poczucia sprawiedliwości oraz niezgodność wyznawanych wartości, a wystąpieniem syndromu wypalenia zawodowego, przejawiającego się wyczerpaniem emocjonalnym, cynizmem i obniżoną skutecznością w badanej grupie respondentów.Poziom wypalenia zawodowego mierzono Kwestionariuszem Maslach Burnout Inventory- General Survey (MBI-GS; Schaufeli i in., 1996; według adaptacji Mojsy- Kai, 2007). Do pomiaru wpływu czynników niedopasowania użyto Kwestionariusza Areas of Worklife Survey (AWS; Leiter, Maslach, 2004). Osobami badanymi byli pracownicy biurowi działu personalnego firmy z branży metalurgicznej (N=23). Wśród badanych było 4 mężczyzn i 19 kobiet. Badanie było jednoetapowe, składało się na nie: wypełnienie kwestionariuszy oraz wywiady nieustrukturyzowane z pracownikami. Wyniki przeprowadzonych badań pokazały, że respondenci przejawiają oznaki wypalenia zawodowego. Jak można odczytać z tabeli 4.3 (patrz rozdział 4, s. 73) istotne zależności uzyskano pomiędzy 1. wyczerpaniem emocjonalnym, a niedostosowaniem w zakresie wartości, obciążenia pracą, oraz relacji interpersonalnych, 2. cynizmem, a niedostosowaniem w zakresie wartości i obciążenia pracą oraz 3. obniżonym poczuciem skuteczności, a niedostosowaniem w zakresie kontroli, relacji społecznych oraz poczucia sprawiedliwości. Z uzyskanych danych wynika, że najistotniejszym predyktorem wypalenia zawodowego jest zbyt duże obciążenie pracą, które występuje w silnej korelacji z wymiarami wyczerpania emocjonalnego i cynizmu. Otrzymane rezultaty wykazały, że obszary niedopasowania jednostki do środowiska pracy, z wyłączeniem czynnika nagrody, były znaczącymi predyktorami dla powstania wypalenia zawodowego, składającego się z trzech, niezależnie rozpatrywanych wymiarów w badanej grupie respondentów. Dodatkowo doskonałe uzupełnienie danych ilościowych stanowi analiza informacji z wywiadu, która pokazuje, co w subiektywnym odczuciu pracowników powoduje, że czują się wypaleni. Wyniki uzyskane zarówno poprzez metody jakościowe jak i kwestionariuszowe w znaczący sposób korelują ze sobą. pl
dc.abstract.en Among office workers burnout is more and more common . It negatively affects one’spsychophysical functioning. Consequently, productivity is lower. The work aimed diagnosis of burnout and areas of worklife at workers in metallurgic factory. Moreover, I wanted to answer following question: is there any dependence between areas of worklife and burnout. As areas on inadequacy one should take: the workload, lack of control, too low salary and reward, breakdown of interpersonal relationships at workplace, the feeling of injustice, clash as for values. The level of burnout was measured by the use of Maslach Burnout Inventory- General Survey according to the Polish adaptation (MBI-GS; Schaufeli et al., 1996; according to Mojsa- Kaja, 2007). Inadequacy to work was measured by the use of Areas of Worklife Survey (AWS; Leiter, Maslach, 2004). I polled office workers of personal ward of the metallurgic enterprise. The group consisted of 4 men and 19 women. The survey was one-step only; the polled employee filled the survey and were interviewed. The results confirmed that there are signs of burnout visible at the polled people. The table no.4.3 (pp. 73) shows that there is a pivotal relation between 1.emotional exhaustion and incongruity as for values, workload and interpersonal relations, 2.cynicsm and inadequacy and incongruity as far as values are concerned and workload and 3. the driven down sense of effectiveness and inadequacy as for control, social relationships and sense of justice. According to the result of my research the most pivotal factor of burnout is workload which co-occurs with emotional exhaustion and cynicism. The results proved that areas of one’s inadequacies to work ambiance were significant factors of burnout occurrence. In addition, the information from interviews indicates what, according to employees, cause the feeling of burnout. Results from different methods correlate witch each other. pl
dc.subject.pl wypalenie zawodowe, wyczerpanie emocjonalne, cynizm, obniżona skuteczność, obszary niedostosowania do pracy, obciążenie pracą, kontrola, nagrody, społeczność pracownicza, sprawiedliwość, wartości pl
dc.subject.en Burnout, Emotional Exhaustion, Cynicism, Professional Efficacy, Areas of Worklife, Workload, Control, Reward, Community, Fairness, Values pl
dc.contributor.reviewer Marek, Tadeusz [SAP11007137] pl
dc.contributor.reviewer Wontorczyk, Antoni [SAP11013303] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101097-128052 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)