Jagiellonian University Repository

The use of music in teaching the vocabulary of English as a second language

pcg.skipToMenu

The use of music in teaching the vocabulary of English as a second language

Show full item record

dc.contributor.advisor Krzyszpień, Jerzy [SAP11009096] pl
dc.contributor.author Stoczko, Konrad pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:09:02Z
dc.date.available 2020-07-26T18:09:02Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208077
dc.language eng pl
dc.title The use of music in teaching the vocabulary of English as a second language pl
dc.title.alternative Wykorzystanie muzyki w nauczaniu słownictwa języka angielskiego jako obcego pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wpływu muzyki jako narzędzia w nauczaniu i przyswajaniu słownictwa języka angielskiego w wieku wczesnoszkolnym.Pierwszy rozdział pracy mówi o specyfice nauczania na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Uważany za najbardziej dynamiczny w rozwoju, okres wczesnoszkolny wymaga od nauczającego poświęcenia uwagi doborowi materiału i jego poziomu. Wśród przeszkód, które napotyka się w nauczaniu tej grupy wiekowej znalazły się: problem ze utrzymaniem uwagi (stąd potrzeba częstych zmian zadań i ich form), zły dobór materiału (zwłaszcza materiału nieinteresującego dla uczniów), zbyt częste powtarzanie materiału, brak aktywności ruchowej czy brak konsekwencji w nauczanym materiale. Wspomniano tu również o potrzebie pobudzania wszystkich zmysłów uczniów w celu rozwoju ich procesów poznawczych. Kolejne dwa rozdziały opisują tło historyczne powstałej obecnie sytuacji związanej z obowiązkowym nauczaniem języka obcego (dokument Rady Europejskiej z 2003 roku) oraz zapleczu dla wykorzystania muzyki w nauczaniu sięgającego średniowiecza. Kolejne lata pełne były badań, które dowiodły i potwierdziły zwiększoną skuteczność nauczania przy zastosowaniu muzyki oraz przy znacznym rozwoju umysłowym: uwagi, pamięci, inteligencji czy nawet wrażliwości emocjonalnej.Pozostałe rozdziały części teoretycznej omawiają różnego rodzaju techniki czy konkretne gry, wykorzystujące muzykę jako narzędzie do osiągania celu, przy jednoczesnym utrzymaniu atmosfery zabawy. Rozdziały poparte są szeregiem wyników wielu badaczy w dziedzinie nauczania języków obcych. Część praktyczna pracy opisuje badania w postaci pięciu zaprojektowanych w tym celu lekcji. Miały one sprawdzić, jak grupa badanych uczniów klasy III reaguje na stosowanie muzyki w różnych zadaniach na przyswajanie przez nich słownictwa języka angielskiego. Każda lekcja kończyła się czynnością związaną ze śpiewaniem lub innymi czynnościami, które miały zwiększyć zaangażowanie uczniów w omawiany temat.Badania wykazały znaczną poprawę w ilości i jakości zapamiętywanych treści przekazywanych w piosenkach poprzez gry i zabawy. Uczniowie przyjęli entuzjastycznie zaproponowane zabawy i tym samym nieświadomie, poprzez zabawę, nauczyli się słownictwa zawartego w tekstach piosenek. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is introducing the topic of the influence of music used as a tool in teaching and acquiring English vocabulary at the early school age.The first chapter describes the specificity of teaching early primary school learners. Regarded as the most dynamic in development, early primary school learners require from the teacher that his/her choice of the material and its level is conscientiously selected. Amongst the obstacles one encounters in this specific age group are: attention deficit (thus frequent task changes are advisable), bad choice of materials (especially those that students find uninteresting), too frequent repetition, lack of physical activity and lack of consistency in the material used. Also the necessity to develop all of the students' senses and their cognitive skills is mentioned in this part. The next two chapters briefly describe the historical background of the present compulsory second language teaching (European Council in 2003). The following years witnessed much research validating efficiency of teaching with the use of music, which reinforces the development of: attention, memory, intelligence and even emotional sensitivity. The rest of the chapters discuss different kinds of techniques and specific games that use music as a tool to attain the aim of lessons. Maintaining proper game-like atmosphere is also vital for the aim. The chapters are based on the research of many renowned specialists in the area of foreign languages teaching.The practical part is devoted to my research conducted in five classes, exclusively designed for this thesis. It was supposed to check the reaction of the group of third grade students to the use of music in class. In this part especially the acquiring and learning capabilities of the students were examined. Each of the lessons ended in singing and doing activities that were to increase the learners’ involvement in the current topic.The research resulted in significant improvement in quantity and quality of the memorised material passed on with the help of music, games and positive atmosphere. Students received the games enthusiastically and thus, subconsciously through the fun, acquired the vocabulary implemented in the lyrics of the songs. pl
dc.subject.pl przyswajanie, techniki nauczania, muzyka, narzędzie, zapamiętywanie, młodzi uczniowie, TPR, piosenki, zabawa pl
dc.subject.en acquiring, teaching techniques, music, tool, memorisation, young learners, TPR, songs, fun pl
dc.contributor.reviewer Kowalewska, Dagmara [SAP11015378] pl
dc.contributor.reviewer Krzyszpień, Jerzy [SAP11009096] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101046-149275 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska z językiem niemieckim pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)