Jagiellonian University Repository

Stary Cmentarz Żydowski w Ostrawie. Próba odtworzenia inskrypcji.

pcg.skipToMenu

Stary Cmentarz Żydowski w Ostrawie. Próba odtworzenia inskrypcji.

Show full item record

dc.contributor.advisor Hońdo, Leszek [SAP11015376] pl
dc.contributor.author Adamek, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:08:46Z
dc.date.available 2020-07-26T18:08:46Z
dc.date.submitted 2015-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208073
dc.language pol pl
dc.title Stary Cmentarz Żydowski w Ostrawie. Próba odtworzenia inskrypcji. pl
dc.title.alternative The Old Jewish Cemetery in Ostrava. Reviewing the inscriptions. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy jest próba zrekonstruowania inskrypcji ze Starego Cmentarza Żydowskiego w Ostrawie, które to zostały ocalone na fotografiach oraz 50 macewach przeniesionych na obszar Nowego Cmentarza Żydowskiego. Całkowite zniszczenie nekropolii w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zamknęło pewną cześć historii żydowskich mieszkańców miasta.Pierwszy rozdział opisuje historię Żydów na terenie Ostrawy. Dwa następne rozdziały są próbą rekonstrukcji inskrypcji- na podstawie zachowanych zdjęć oraz macew przeniesionych na utworzoną w latach 60 XX w. kwaterę żydowską będącą częścią cmentarza komunalnego.Piętno zbrodniczej polityki nazistowskich Niemiec doprowadziło do stopniowego usuwania napisów niemieckojęzycznych z macew tuż po II wojnie światowej, natomiast polityka komunistów przyczyniła się do zniszczenia i przekształcenia terenu cmentarza w miejski park, który w niczym nie przypomina teraz struktury przedwojennej.Zachowane macewy potwierdzają dominujący wpływ języka hebrajskiego oraz języków narodowych. Sam schemat inskrypcji nie różnił się od tych popularnych na terenie Europy Środkowej. Jedynie wpływ Zachodu widoczny jest w dość ubogiej i znikomej sztuce sepulkralnej. pl
dc.abstract.en The main purpose of this dissertation is reviewing the inscriptions from the Old Jewish Cemetery in Ostrava. They were saved in the photos but also on the headstones moved to the area of the New Jewish Cemetery. The total destruction of the cemetery in eighties closed a part of the history of the Jewish residents of Ostrava.The first chapter outlines the history of Jews in Ostrava. The next two chapters are an attempt to review of the inscriptions- based on stored photos and tombstones transferred to the Jewish quarter established in 60th, which is a part of the municipal cemetery.The stigma of community resentment towards the Nazi regime lead people to remove German inscriptions from the headstones shortly after World War II. The Communists’ policy has been replace the cemetery with a community park that today bears no resemblance of the pre war structure.Gravestones that were able to be saved and preserved confirms the Hebrew language was used predominantly on the tombstones in conjunction with smaller inscriptions for other national languages. The same scheme of inscriptions doesn’t differ from those popular in Central Europe. Only the Western influence is visible in quite poor and minimal sepulchral art. pl
dc.subject.pl Cmentarz żydowski. Macewy. Inskrypcje. Ostrawa. Żydzi. Epigrafika. Zniszczenie. Zapomniana historia. pl
dc.subject.en Jewish cemetery. Matzevas. Inscriptions. Ostrava. Jews. Epigraphy. Destruction. Forgotten history. pl
dc.contributor.reviewer Link-Lenczowski, Andrzej [SAP11006003] pl
dc.contributor.reviewer Hońdo, Leszek [SAP11015376] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101042-127179 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy judaistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)