Jagiellonian University Repository

Ewolucja systemu rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce. Najnowsze regulacje

pcg.skipToMenu

Ewolucja systemu rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce. Najnowsze regulacje

Show full item record

dc.contributor.advisor Golinowska, Stanisława [SAP20001977] pl
dc.contributor.author Ławrynowicz, Dorota pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:07:05Z
dc.date.available 2020-07-26T18:07:05Z
dc.date.submitted 2015-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208047
dc.language pol pl
dc.title Ewolucja systemu rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce. Najnowsze regulacje pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Rodzina stanowi niepowtarzalne środowisko rozwoju i wychowania dziecka. Funkcjonują też takie rodziny które nie są w stanie zaspokoić potrzeb swoich członków. W myśl konstytucyjnej zasady pomocniczości taka rodzina ma prawo do pomocy ze strony państwa, w tym do pieczy zastępczej nad dzieckiem. Rozwój systemu pieczy zastępczej w Polsce był bardzo trudnym i żmudnym zjawiskiem. Po wielu reformach dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce zaczynając od XVIII wieku, a kończąc na Ustawie z dnia 1stycznia 2012 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.Metoda: Opracowanie pracy zostało oparte na analizie źródeł i przeglądzie dostępnych materiałów z tej dziedziny. Podstawą pracy są akty prawne i ich opracowania.Wyniki: Pierwsze wzmianki o pieczy zastępczej w Polsce pochodzą z XVIII w. Pierwszą formą regulacji opieki nad dzieckiem był art. 103 Konstytucji RP, następnie bardzo ogólna Ustawa o opiece społecznej z sierpnia 1923 roku. W tym okresie prym wiodły instytucjonalne formy opieki nad dzieckiem. Znaczące zmiany w systemie podjęto w ramach reformy administracyjnych kraju. Zadania związane z pieczą zastępczą przekazano z systemu oświaty do pomocy społecznej a odpowiedzialności za dziecko na poziom lokalny. W kolejnych latach usankcjonowano zasadę pierwszeństwa rodzinnej pieczy zastępczej względem instytucjonalnej. Dnia 1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej proponując nowe regulacje.Podsumowanie: Liczba dzieci korzystających z pieczy zastępczej nadal rośnie. To oznacza, że opuszczanie i porzucanie dzieci przez rodziców stanowi także współcześnie poważny problem socjalny. Na przestrzeni ostatnich 20 lat w krajach całej Europy Zachodniej nastąpiła zmiana paradygmatu w opiece zastępczej. Zaczęto iść w stronę wspierania rodziny naturalnej, ograniczeniu odbierania dzieci rodzicom oraz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej. W Polsce model pieczy zastępczej zmieniał się w podobnym kierunku. Tendencje te odzwierciedlają dane statystyczne. Następuje wzrost procentowego udziału rodzinnych form w opiece zastępczej. pl
dc.abstract.en Introduction: Family is a unique environment for raising and the development of a child. However, there are also families which are unable to adequately complete the requirements of its members. In the aim of the constitutional principle of subsidiarity, the family is entitled to ask for assistance from the government, including foster care. Development of the foster care system in Poland was very difficult and arduous phenomenon. After many reforms on 1 January 2012 the law supporting family and foster care system was signed.Aim of the study: The aim of this thesis is to present the development of family foster care system in Poland - from the eighteenth century until the Act of 1 January 2012, which supports family and foster care system.Method: This thesis is supported by analysis of sources and review of the available materials in the field. The basic aim was to focus on law regulations and their development.Results: The foster care in Poland was first mentioned at the eighteenth century. This form of regulation of child custody was Art. 103 of the Constitution, followed by very general Law on Social Welfare in August 1923. During this period, they were the leading institutional forms of childcare. Significant changes in the system have been taken within the framework of administrative reforms of the country. Tasks related to respite care was transferred from the educational system to social assistance and responsibility for the child at the local level. In subsequent years, the principle of the primacy of family foster care has been sanctioned relatively to the institutional. On 1 January 2012 the Act on family support and respite have been applied, proposing new regulations.Conclusions: The number of children using foster care is still growing. This means that lowering and abandonment of children by their parents is also a serious social problem today. Over the last 20 years in countries of Western Europe there has been a paradigm shift in foster care. The attitude to walk toward natural family support was applied, to reduce taking children away from their parents and to develop the family foster care. In Poland, foster care model has changed at a similar way. These trends illustrate the statistics. Followed by an increase in the percentage of family forms in foster care. pl
dc.subject.pl piecza zastępcza, rodzinna piecza zastępcza, rodzina zastępcza, rodzina pl
dc.subject.en Foster care, family foster care, foster family, family pl
dc.contributor.reviewer Golinowska, Stanisława [SAP20001977] pl
dc.contributor.reviewer Tambor, Marzena pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-101016-130013 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)