Jagiellonian University Repository

Wiesław Bieńkowski (1926-1999) i jego spuścizna zachowana w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

pcg.skipToMenu

Wiesław Bieńkowski (1926-1999) i jego spuścizna zachowana w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

Show full item record

dc.contributor.advisor Gruca, Anna [SAP11014968] pl
dc.contributor.author Janisz, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:05:32Z
dc.date.available 2020-07-26T18:05:32Z
dc.date.submitted 2015-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208023
dc.language pol pl
dc.title Wiesław Bieńkowski (1926-1999) i jego spuścizna zachowana w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie pl
dc.title.alternative Wiesław Bieńkowski (1926-1999) and his legacy deposited at the Archive of Science of PAN & PAU in Cracow pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy magisterskiej jest ukazanie zawartości spuścizny archiwalnej Wiesława Bieńkowskiego (1926-1999), historyka nauki i kultury książki, bibliografa, biografa, socjologa i etnografa, systematycznie gromadzonej przez Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk [PAN] i Polskiej Akademii Umiejętności [PAU] w Krakowie od 2000 r. Przechowywane w spuściźnie archiwalia przybliżają koleje prywatnego życia profesora Bieńkowskiego oraz ilustrują przebieg jego kariery zawodowej i osiągnięcia naukowe. W oparciu o wybrane materiały z archiwum osobistego uczonego (np. notatki, wycinki prasowe, maszynopisy artykułów czy opracowań, zbiory fotograficzne, korespondencję) podjęto próbę odtworzenia zarówno faktów z biografii Wiesława Bieńkowskiego, jak też zaprezentowania jego zainteresowań badawczych oraz opisania działalności dydaktycznej i organizacyjnej. Poprzez omówienie wycinka spuścizny obejmującego akta związane z przynależnością do Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa [TMHiZK] autorka dążyła do scharakteryzowania rodzajów dokumentacji zbieranej i wykorzystywanej przez profesora Bieńkowskiego w jego aktywności badawczej i twórczości pisarskiej. Praca zawiera także rozważania teoretyczne dotyczące problematyki zespołów archiwalnych pochodzenia prywatnego, wytwarzanych przez osoby fizyczne – kwestie terminologii, statusu prawnego oraz zasad opracowywania i udostępniania takich zespołów. pl
dc.abstract.en The main aim of this MA thesis is to depict the private archives of Professor Wiesław Bieńkowski (1926-1999), a historian of science and culture of book, a bibliographer, a biographer, a sociologist and an ethnographer, which have been gathered and preserved by the Archive of Science of the Polish Academy of Science [PAN] and the Polish Academy of Arts and Science [PAU] in Cracow since the year 2000. These archival documents illustrate both private life as well as professional achievements of Professor Bieńkowski. Drawing on the materials stored in this heritage (such as personal notes, press clippings, typescripts of articles and books, photographs, correspondence etc.) the work presents Bieńkowski’s biography and discusses the most important areas of his research interests and describes the scope of his teaching and organizational activities. On the example of the papers concerning the Association of Lovers of History and Historical Monuments of Cracow [TMHiZK] the author characterizes the types of archive materials collected and used by Wiesław Bieńkowski in his scientific studies. The thesis also contains the theoretical considerations related to the terminology, legal status, and methods of gathering and accessibility principles of the archival fonds of private origin, created by individuals. pl
dc.subject.pl Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Bieńkowski Wiesław, cracoviana, spuścizna archiwalna, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa pl
dc.subject.en The Archive of Science PAN & PAU in Cracow, Bieńkowski Wiesław, cracoviana, private archives, The Association of Lovers of History and Historical Monuments of Cracow pl
dc.contributor.reviewer Janiak, Małgorzata [SAP11016198] pl
dc.contributor.reviewer Gruca, Anna [SAP11014968] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100989-39173 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)