Jagiellonian University Repository

Diagnoza narzędzi zarządzania relacjami B2B na rosyjskim rynku środków smarnych na przykładzie firmy XYZ.

pcg.skipToMenu

Diagnoza narzędzi zarządzania relacjami B2B na rosyjskim rynku środków smarnych na przykładzie firmy XYZ.

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.author Fuksa, Hanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:05:29Z
dc.date.available 2020-07-26T18:05:29Z
dc.date.submitted 2015-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208022
dc.language pol pl
dc.title Diagnoza narzędzi zarządzania relacjami B2B na rosyjskim rynku środków smarnych na przykładzie firmy XYZ. pl
dc.title.alternative The diagnosis of tools for customer relationship management in the Russian B2B market of lubricants on the example of XYZ company. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Pracę poświęcono diagnozie narzędzi zarządzania relacjami z klientem na rosyjskim rynku B2B stosowanych przez firmę XYZ. Badania przeprowadzono w oparciu o założenia metody case study oraz w kontekście nowoczesnego nurtu marketingu relacyjnego. Materiały źródłowe pochodzą z dokumentacji, baz danych i raportów należących do przedsiębiorstwa XYZ oraz wewnętrznych obserwacji procesów i zależności zachodzących w organizacji. Wyniki badań wskazały obszary wymagające wdrożenia działań naprawczych w sferze stosowanych narzędzi zarówno na poziomie strategicznym, jak i stricte instrumentalnym. pl
dc.abstract.en The thesis was devoted to the diagnosis of tools of customer relationship management in the Russian B2B market applied by XYZ company. The research is based on the assumptions of the case study method and in the context of the modern trend of relationship marketing. Source materials are based on the documentation, databases and reports belonging to the XYZ company and internal observation of processes and relationships in the organization. The results of the research indicated few areas requiring implementation of corrective actions on the field of the tools used at both the strategic and instrumental areas. pl
dc.subject.pl klient – narzędzie - relacja – Rosja –– zarządzanie pl
dc.subject.en customer – management – relationship – Russia - tool pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.reviewer Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100988-49121 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)