Jagiellonian University Repository

WROGIE PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE W.KRUK S.A. PRZEJĘTEJ PRZEZ VISTULA & WÓLCZANKA S.A.".

pcg.skipToMenu

WROGIE PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE W.KRUK S.A. PRZEJĘTEJ PRZEZ VISTULA & WÓLCZANKA S.A.".

Show full item record

dc.contributor.advisor Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.author Smagacz, Gerard pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:04:12Z
dc.date.available 2020-07-26T18:04:12Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208002
dc.language pol pl
dc.title WROGIE PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE W.KRUK S.A. PRZEJĘTEJ PRZEZ VISTULA & WÓLCZANKA S.A.". pl
dc.title.alternative Enemy of transfers of undertakings for example W. Kruk SA acquired by Vistula & Wólczanka SA pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca pt. WROGIE PRZEJĘCIA PRZEDSIĘBIORSTW NA PRZYKŁADZIE W.KRUK S.A. PRZEJĘTEJ PRZEZ VISTULA & WÓLCZANKA S.A. ma charakter teoretyczno - empiryczny, składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia.Celem pracy jest przedstawienie teoretycznych aspektów procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw z jednoczesną prezentacją procesu przejęcia w praktyce.Pierwsze dwa rozdziały zawierają omówienie teoretycznych, kluczowych zagadnień związanych z procesami fuzji i przejęć.Pierwszy rozdział poświęcony został wyjaśnieniu definicji fuzji i przejęcia.W drugim rozdziale dokonano analizy pojęcia procesy konsolidacyjne, wskazano ich rodzaje oraz podmioty uczestniczące w tych procesach, a także omówiony został typowy przebieg transakcji konsolidacyjnej.Trzeci rozdział to prezentacja przykładu wrogiego przejęcia spółki W. Kruk S.A. przez spółkę Vistula & Wólczanka, w wyniku którego powstała Vistula Group S.A Przedstawione zostały kolejne etapy procesu wraz z oceną przeprowadzonej konsolidacji.Efektem pracy jest zwrócenie uwagi na chętnie wybieraną przez przedsiębiorstwa strategię rozwoju i osiągania przewagi konkurencyjnej przez wzrost zewnętrzny, który w dużej mierze zapewnia odpowiednio przemyślany i przeprowadzony proces fuzji czy przejęcia. pl
dc.abstract.en This work Fri. HOSTILE TAKEOVER ENTERPRISES FOR EXAMPLE W.KRUK SA Acquired by VISTULA & WÓLCZANKA SA is a theoretical and empirical consists of three chapters, an introductionand a conclusion.The aim of the study is to present the theoretical aspects of mergersand acquisitions for simultaneous acquisition processin practice.The first two chapters contain a discussion of the theoretical key issues related to the processes of mergers and acquisitions.The first chapter is dedicated to a clarification of the definitions of mergers and acquisitions.The second chapter analyzes the concept of consolidation processes, indicates their types and entities involved in these processes, and also discusses a typical course of consolidation transactions.The third chapter presents an example of a hostile takeover of the companyW. Kruk SA by the company Vistula & Wólczanka and the resulting formation of Vistula Group SA. The next stages of the process, together with the assessment carried out consolidation.The aim of the study is to draw attention to the companie's preferred development strategy that consists of gaining a competitive advantage through external growth, which ensures a properly thought outand carried out process of merger or acquisition pl
dc.subject.pl fuzja - konsolidacja - przejęcie - W. Kruk - Vistula & Wólczanka pl
dc.subject.en fusion - consolidation - acquisition - W. Kruk - Vistula& Wólczanka pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100964-161984 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie firmą pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)