Jagiellonian University Repository

Stereotypy w języku reklamy. Wpływ dopasowania treści komunikatu presupozycyjnego do płci odbiorcy na skuteczność przekazu marketingowego.

pcg.skipToMenu

Stereotypy w języku reklamy. Wpływ dopasowania treści komunikatu presupozycyjnego do płci odbiorcy na skuteczność przekazu marketingowego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Chmiel, Michał pl
dc.contributor.author Skrzypczyk, Michał pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T18:01:52Z
dc.date.available 2020-07-26T18:01:52Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207966
dc.language pol pl
dc.title Stereotypy w języku reklamy. Wpływ dopasowania treści komunikatu presupozycyjnego do płci odbiorcy na skuteczność przekazu marketingowego. pl
dc.title.alternative Stereotypes in advertising language. The effect of matching the content of the presuppositional message with the gender of the recipient on the effectiveness of marketing communication. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem poniższej pracy i przeprowadzonego na jej potrzeby badania było sprawdzenie czy wykorzystanie w przekazie reklamowym presupozycji stworzonej z myślą o płci odbiorcy i wykorzystującej słownictwo charakterystyczne dla danej płci zwiększy wpływ komunikatu w porównaniu do reklamy, w której presupozycja nie jest ukierunkowana na konkretną płeć. Podstawę teoretyczną rozważań poruszanych w niniejszej pracy stanowią publikacje psychologów badaczy zajmujących się wpływem społecznym (zastosowanie presupozycji jako narzędzie perswazji), różnicami międzypłciowymi i postrzeganiem społecznym, w szczególności ujmowanym za pomocą dwóch podstawowych wymiarów sprawczości i wspólnotowości. Poszczególne reklamy zostały stworzone z wykorzystaniem presupozycji. Dodatkowo przekaz reklamowy został zaprojektowany przy użyciu (w zależności od grupy badawczej) słów charakterystycznych dla odmiennych płci zaczerpniętych z problematyki sprawczości i wspólnotowości opisanej przez Bogdana Wojciszke. Badanie zostało przeprowadzone na 294 osobach w tym 185 kobietach i 109 mężczyznach w przedziale wiekowym 16-44 lat. Średnia wieku wynosiła 23,07 lat.Wyniki częściowo potwierdziły zakładane hipotezy. W grupie żeńskiej udało się potwierdzić, że przekaz spójny ze stereotypowym obrazem kobiety oceniany jest wyżej niż przekaz sprzeczny. Jedna z analiz wykazała odwrotną zależność wśród grup męskich, którzy oceniali pozytywniej przekaz sprzeczny ze stereotypowym obrazem mężczyzny. Wyniki te zostały poddane dyskusji przy uwzględnieniu podejścia opisującego role społeczne przy użyciu wymiaru sprawczości i wspólnotowości. pl
dc.abstract.en The purpose of this work and conducted study was to examine whether using a gender matched advertisement created with presuppositions and other gender-specific vocabulary have increased influence on its recipient compared to advertising, which has a presupposition not targeted on specific gender. The basis of theoretical considerations addressed in this work are the publications of psychologists, researchers in social influence (use of presupposition as a tool of persuasion), gender differences and social perception, in particular recognised by using two basic dimensions of social assessment called community and agency.Individual ads were created with the presuppositions. In addition, the advertising for each group was designed by using words that are distinctive to both genders taken from Bogdan Wojciszke’s publications on the subject of community and agency.The study was conducted on 294 people including 185 women and 109 men aged 16-44 years. The average age was 23.07 years.The results brings partial confirmation of the hypothesis. It was confirmed in the female groups that the message consistent with the stereotypical image of women rated higher than the contradictory message. One of the analysis showed an inverse correlation among groups of men who evaluated more positively the message contrary to the stereotypical image of men. These results were put into discussion taking into account the approach describing social roles with dimensions of agency and community. pl
dc.subject.pl sprawczość, wspólnotowość, presupozycje, reklama, stereotypy płci pl
dc.subject.en agency, community, presuppositions, advertising, gender stereotypes pl
dc.contributor.reviewer Maciuszek, Józef [SAP11016995] pl
dc.contributor.reviewer Chmiel, Michał pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100926-128290 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)