Jagiellonian University Repository

Reżimy wojskowe na Bliskim Wschodzie. Znaczenie, funkcjonowanie i pozycja ustrojowa sił zbrojnych w Egipcie.

pcg.skipToMenu

Reżimy wojskowe na Bliskim Wschodzie. Znaczenie, funkcjonowanie i pozycja ustrojowa sił zbrojnych w Egipcie.

Show full item record

dc.contributor.advisor Królikowski, Hubert [SAP11020270] pl
dc.contributor.author Złotowska, Paula pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:59:24Z
dc.date.available 2020-07-26T17:59:24Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207933
dc.language pol pl
dc.title Reżimy wojskowe na Bliskim Wschodzie. Znaczenie, funkcjonowanie i pozycja ustrojowa sił zbrojnych w Egipcie. pl
dc.title.alternative Military Regimes in the Middle East. The meaning, function and political position of the armed forces in Egypt. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca porusza zagadnienia związane z występowaniem w regionie Bliskiego Wschodu reżimów wojskowych. Charakteryzuje i analizuje funkcjonowanie i pozycję ustrojową sił zbrojnych w Egipcie przez pryzmat uwarunkowań geopolitycznych, historycznych, kulturowych i prawnych. W pracy silnie zaakcentowane zostały relacje Egiptu z Izraelem, wpływu zamachu stanu Wolnych Oficerów na rozwój rządów wojskowych oraz funkcjonowanie sił zbrojnych pod rządami Hosniego Mubaraka. W pracy znalazła się również szczegółowa analiza rozwiązań prawnych, w tym przepisów konstytucyjnych oraz przepisów ustawy o stanie wyjątkowym, jak również scharakteryzowany został dwutorowy model sądownictwa egipskiego. Wydarzenia najnowsze, począwszy od Rewolucji 25 stycznia (wydarzeń arabskiej wiosny w Egipcie od 2011r.), zostały krótko scharakteryzowane w ramach podsumowania treści pracy. pl
dc.abstract.en This paper discusses the issues associated with the presence od military regimes in the Middle East. It characterizes and aznalyzes the function and political position of the armed forces in Egypt through the prysm of geopolitical, historical, cultural and legal conditions. The essay stresses Egyptian-Israeli realtions, the impact of the Free Officers’ coup d’etat on the development of military rule and the function of the armed forces under the rule of Hosni Mubarak. The detailed analysis of legal solutions is also present in this paper, referring to constitutional provisions and the provisions of the Emergency Law, as well as the characteristic of the parallel egyptian judiciary systems. The latest events, beginning with the January 25 Revolution (the Arab Spring events in Egypt, chich started in 2011), are briefly characterized in the summary. pl
dc.subject.pl reżimy wojskowe, Bliski Wschód, siły zbrojne, Egipt pl
dc.subject.en military regimes, Middle East, armed forces, Egypt pl
dc.contributor.reviewer Królikowski, Hubert [SAP11020270] pl
dc.contributor.reviewer Fyderek, Łukasz [SAP14002036] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100868-80996 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia bliskowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)