Jagiellonian University Repository

Jugendsprache. Zu polnischen Übersetzungen von Vulgarismen in ,,Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“

pcg.skipToMenu

Jugendsprache. Zu polnischen Übersetzungen von Vulgarismen in ,,Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“

Show full item record

dc.contributor.advisor Vogelgesang-Doncer, Agnieszka [SAP11016739] pl
dc.contributor.author Lisowska, Sabina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:58:19Z
dc.date.available 2020-07-26T17:58:19Z
dc.date.submitted 2015-11-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207916
dc.language ger pl
dc.subject.other Übersetzung, Äquivalenzarten, Vulgär- und Sexualsprache, Jugendkultur, Jugendsprache pl
dc.title Jugendsprache. Zu polnischen Übersetzungen von Vulgarismen in ,,Wir Kinder vom Bahnhof Zoo“ pl
dc.title.alternative Język młodzieżowy. Analiza polskiego tłumaczenia wulgaryzmów w powieści ,,My dzieci z dworca Zoo" pl
dc.title.alternative Young language. The analysys of Polish translation of vulvar language in the novel "We children from Banhof Zoo pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca poświęcona jest językowi młodzieżowemu. W pierwszym rozdziale zostaje wyjaśnione znaczenie pojęcia ,,tłumaczenie” a także specyfika tłumaczeń technicznych oraz literackich. Zostaje tutaj zdefiniowane pojęcie ekwiwalencji oraz poddane charakteryzacji jej rodzaje. Drugi rozdział zawiera charakterystykę teorii aktu mowy. Teoria ta zostaje zilustrowana w odniesieniu do dwóch nazwisk: Austina i Searla. Trzeci rozdział charakteryzuje język wulgarny oraz seksualny. Czwarty rozdział poświęcony jest młodzieży oraz kulturze młodzieżowej, która związana jest z językiem młodzieżowym, o czym traktuje rozdział piąty. Rozdział szósty zawiera część praktyczną czyli analizę porównawczą polskich wulgaryzmów w powieści "My, dzieci z dworca Zoo i ich niemieckich ekwiwalentów w powieści ,, My Dzieci z Dworca ZOO ". pl
dc.abstract.en The present thesis refers to young language. In the first chapter the word “translation” has been explained as well as the character of technical and literary translation. The notion of equivalence and its varieties has also been defined. The second chapter embodies the profile of speech act theory. This theory has been exemplified by two names: Austin and Searle. The third part consists of coarse and sexual language. The fourth chapter is devoted to young people and youth culture which is related to teens language and this topic has been presented in the fifth chapter. The sixth part contains practical part which is the comparative analysis of Polish swear words in the novel titled “We Children from Bahnhof Zoo” and their German equivalences in the mentioned book above. pl
dc.abstract.other Die vorliegende Arbeit ist der Jugendsprache gewidmet. Das erste Kapitel enthält die allgemeine Charakteristik der Übersetzung und wird der Begriff der Übersetzung erklärt, es werden verschiedene Definitionen der Übersetzung angeführt. Im zweiten Punkt wird auf die Fachübersetzung eingegangen, es werden bestimmte Merkmale dieser Übersetzungsart genannt. Weiter wird die Fachübersetzung mit der literarischen Übersetzung verglichen. Am Ende des Kapitels werden Äquivalenzarten charakterisiert. Es wird der Begriff der Äquivalenz definiert, dann wird zu verschiedenen Arten der Äquivalenz übergegangen.Das zweite Kapitel der Arbeit umfasst die Charakteristik der Sprechakttheorie. Hier wird diese Theorie in Anlehnung an zwei Namen dargestellt: Austin und Searle. Das dritte Kapitel charakterisiert die Vulgär- und Sexualsprache, die später in der Analyse der Übersetzung des Buches häufig vorkommen wird. Das vierte Kapitel wird der Jugend und der Jugendkultur gewidmet. Die Jugendkulturen sind mit der Jugendsprache eng verbunden, was im fünften Kapitel behandelt wird. Das sechste Kapitel stellt den praktischen Teil dar. Es enthält die Vergleichsanalyse der deutschen Vulgarismen im Roman „Wir Kinder vom Bahnhof ZOO“ und seiner polnischen Übersetzung ,, My dzieci z dworca ZOO". pl
dc.subject.pl Tłumaczenie, rodzaje ekwiwalencji, język wulgarny i seksualny, kultura młodzieżowa, język młodzieżowy pl
dc.subject.en Translation, types of equivalence, coarse and sexual language, teens culture, teens language pl
dc.contributor.reviewer Kaleta-Wojtasik, Sławomira [SAP11007214] pl
dc.contributor.reviewer Vogelgesang-Doncer, Agnieszka [SAP11016739] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100848-120699 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia germańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)