Jagiellonian University Repository

Energetyka jądrowa w Polsce - uwarunkowania i perspektywy rozwoju

pcg.skipToMenu

Energetyka jądrowa w Polsce - uwarunkowania i perspektywy rozwoju

Show full item record

dc.contributor.advisor Sołjan, Izabela [SAP11015591] pl
dc.contributor.author Kułaga, Weronika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:57:03Z
dc.date.available 2020-07-26T17:57:03Z
dc.date.submitted 2015-09-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207896
dc.language pol pl
dc.title Energetyka jądrowa w Polsce - uwarunkowania i perspektywy rozwoju pl
dc.title.alternative Nuclear energy in Poland - conditions and prospects of development pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca licencjacka, Energetyka jądrowa w Polsce – uwarunkowania i perspektywy rozwoju, została napisana w celu przedstawienia możliwości, warunków i planów rozwoju energetyki atomowej w Polsce. Praca składa się z czterech głównych rozdziałów, wstępu, podsumowania i bibliografii. Rozdział pierwszy poświęcony został energetyce atomowej na świecie oraz korzyściom i zagrożeniom związanym z energetyką jądrową. W rozdziale drugim omówione zostały uwarunkowania prawne, środowiskowe, energetyczne oraz ekonomiczne rozwoju energetyki atomowej w Polsce. Trzeci rozdział przedstawia aktualną sytuację energetyczną Polski i perspektywy rozwoju polskiej energetyki jądrowej. Ostatni rozdział poświęcony został opinii polskiego społeczeństwa na temat budowy elektrowni atomowej w Polsce. W związku z ograniczonymi zasobami węgla kamiennego i brunatnego, nieprzewidywalności cen gazu ziemnego i niepewności dostaw z zagranicy, konieczności osiągnięcia odpowiednich norm ochrony środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz potrzebą uzyskania dobrych wyników ekonomicznych, Polska stoi przed koniecznością budowy pierwszej w kraju elektrowni atomowej. Wśród wielu czynników przyczyniających się do rozwoju energetyki jądrowej należy wymienić m.in. stale wzrastający popyt na energię elektryczną, obawę krajów przed uzależnieniem się od dostaw energii z zagranicy, rosnące i niestabilne ceny gazu ziemnego i ropy naftowej, rozwój różnych gałęzi i dziedzin nauki oraz gospodarki, chęć ochrony środowiska przyrodniczego wynikającą z braku emisji dwutlenku węgla do atmosfery, znikomą konkurencję ze strony odnawialnych źródeł energii oraz otwarty i nie zmonopolizowany rynek dostaw paliwa jądrowego. pl
dc.abstract.en Bachelor thesis, Nuclear Energy in Poland - conditions and prospects, was written in order to present the possibilities, conditions and plans for development of nuclear energy in Poland. The work consists of four main chapters, introduction, summary and bibliography. The first chapter was devoted to nuclear energy in the world and the benefits and risks associated with nuclear power. The second chapter discusses the legal, environmental, energy and economic development of nuclear energy in Poland. The third chapter presents the current energy situation in Poland and development prospects Polish nuclear energy. The last chapter was devoted to Polish public opinion on the construction of a nuclear power plant in Poland. In view of the limited resources of coal and lignite, natural gas prices unpredictability and uncertainty of supplies from abroad, the need to achieve adequate standards of environmental protection, ensuring national energy security and the need to achieve good economic results, Poland is facing the necessity to build the country's first nuclear power plant. Among the many factors contributing to the development of nuclear energy should be mentioned, among others constantly growing demand for electricity, concern countries from dependency on energy supplies from abroad, rising and volatile natural gas pricesand oil, the development of various sectors and fields of science and economy, the desire to protect the environment resulting from the lack of carbon dioxide emissions into the atmosphere, a negligible competition from renewable energy sources and open and not monopolized market for the supply of nuclear fuel. pl
dc.subject.pl Energetyka jądrowa, alternatywne źródła energii, energia elektryczna, elektrownia jądrowa, atom. pl
dc.subject.en Nuclear energy, alternative sources of energy, electricity, nuclear power, nuclear. pl
dc.contributor.reviewer Więcław-Michniewska, Joanna [SAP11015997] pl
dc.contributor.reviewer Sołjan, Izabela [SAP11015591] pl
dc.affiliation Wydział Geografii i Geologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100828-161248 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WGG pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.area obszar nauk technicznych pl
dc.fieldofstudy gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)