Jagiellonian University Repository

Ocena zadowolenia pacjentek oddziału ginekologicznego z opieki okołooperacyjnej

pcg.skipToMenu

Ocena zadowolenia pacjentek oddziału ginekologicznego z opieki okołooperacyjnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.contributor.author Madura, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:56:32Z
dc.date.available 2020-07-26T17:56:32Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207888
dc.language pol pl
dc.title Ocena zadowolenia pacjentek oddziału ginekologicznego z opieki okołooperacyjnej pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Temat pracy: Ocena zadowolenia pacjentek oddziału ginekologicznego z opieki okołooperacyjnej.Wstęp: Satysfakcja pacjenta z opieki okołooperacyjnej stanowi ważny wskaźnik jakości opieki świadczonej przez zakład opieki zdrowotnej. Konieczność pomiaru wynika z ciągle rosnących wymagań od osób hospitalizowanych. Cel pracy: Celem pracy było zbadanie poziomu satysfakcji pacjentek oddziału ginekologicznego z opieki okołooperacyjnej oraz czynników, które na nią wpływają.Materiał i metody: Badaniem objęto 100 pacjentek oddziału ginekologicznego Szpitala Położniczo-Ginekologicznego UJASTEK. Zastosowaną metodą badawczą był sondaż diagnostyczny, techniką ankieta, a narzędziem badawczym autorski, anonimowy kwestionariusz ankiety. Wyniki: Średni czas pobytu badanych w szpitalu to 4-5 dni. Pacjentki były zadowolone (94%) z opieki świadczonej w okresie okołooperacyjnym przez położne/pielęgniarki. 91% respondentek było informowanych o przeprowadzanych badaniach i zabiegach, 95% twierdziło, że udzielano im wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania i wątpliwości, dbano o łagodzenie bólu po operacji, 75 % sprawiało wrażenie osób sumiennych i kompetentnych. Niżej oceniono wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych. W skali 1-5 większość badanych oceniła świadczoną przez położne/pielęgniarki opiekę w różnych obszarach w granicach 4-5 pkt.Wnioski: Badane wysoko oceniają poziom zadowolenia z opieki pooperacyjnej. Najwyżej zostały ocenione następujące obszary opieki: umożliwienie kontaktu z rodziną, monitorowanie poziomu bólu, odpowiadanie na pytania i wątpliwości, podaż leków przeciwbólowych, szacunek oraz troska personelu. Pacjentki najniżej oceniły pomoc w znalezieniu wygodnej pozycji, poszanowanie intymności i prywatności, kompetencje położnych/pielęgniarek, pomoc w zmniejszaniu lęku, pomoc w higienie osobistej. Ankietowane zwracają uwagę na konieczność ciągłego monitorowania oraz stanu zdrowotnego pacjentek przez położne/pielęgniarki. pl
dc.abstract.en Subject: A satisfaction rating the gynecological ward’s patients of peri-operative care.Introduction: Patient’s satisfaction of peri-operative care constitutes an important indicator quality of care provided by the health care facility. A necessity measurement follow from still growing requiremants of hospitalized persons.Purpose: The aim of the study was examination a level of satisfaction patients gynecological ward of peri-operative care and factors that influence it.Material and methods: The study involved 100 patients in Obstetrics and Gynecology Hospital UJASTEK on gynecological ward in Cracow. Research method, which used in study was diagnostic survey and technique was questionnaire’s technique. A research tool was author’s questionnaire. Results: The average length of stay was 4-5 days. The results showed the patients was satisfied a care provided by midwifes/nurses. Of the respondents 94% was glad of peri-operative care provided by midwifes and nurses. 91% respondents was informed about the tests and treatments, 95% claimed that provide comprehensive answers on questions, 75% seemed competent. A patients high rated a satisfaction of peri-operative care. In scale 1-5 points a most respondents rated a care provided by midwifes/nurses within 4-5 points. Conclusions: The respondents rates high a satisfaction of peri-operative care. The most have been evaluated an areas of care such as: an allowing contact with family, a monitoring the level of pain, an answers the questions and concerns, a painkillers supply, a respect and care from staff. A patients lowest rated a help in finding a comfortable position, a respect for intimacy and privacy, a competence midwifes/nurses, a help in reducing anxiety, a help in personal hygiene. The respondents pay attention on necessity continuous monitoring and provided by midwifes/nurses benefits. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: opieka okołooperacyjna, ocena, zadowolenie pacjentki, położna, pielęgniarka pl
dc.subject.en Keywords: peri-operative care, rating, patient satisfaction, midwife, nurse pl
dc.contributor.reviewer Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.contributor.reviewer Śliwa, Leopold [SAP20000552] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100820-127653 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)