Jagiellonian University Repository

Karmienie naturalne w doświadczeniu kobiet

pcg.skipToMenu

Karmienie naturalne w doświadczeniu kobiet

Show full item record

dc.contributor.advisor Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.contributor.author Kurpiel, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:56:28Z
dc.date.available 2020-07-26T17:56:28Z
dc.date.submitted 2015-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207887
dc.language pol pl
dc.title Karmienie naturalne w doświadczeniu kobiet pl
dc.title.alternative Breastfeeding in the experience of mothers pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie: Karmienie naturalne, należy do najzdrowszych sposobów karmienia noworodków, niemowląt i małych dzieci. Mleko jest jedynym bezpiecznym i w pełni wartościowym pokarmem dostosowanym do układu pokarmowego noworodków, a potem niemowląt. Karmienie mlekiem matki przynosi korzyści zarówno dla dziecka jak i dla matki. Cel pracy: Celem pracy było poznanie doświadczeń kobiet z okresu karmienia piersią, ich problemów i sposobów radzenia sobie z nimi.Materiał i metody: Metodą był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem techniki ankietowej. Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety składający sięz 31 pytań. Wypełnienie ankiety było dobrowolne i anonimowe. Badaniem objęto 100 kobiet, które doświadczyły karmienia naturalnego na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Otrzymane dane zostały zebrane i opracowane w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel.Wyniki: Karmienie naturalne w przypadku badanej grupy trwało średnio 9 miesięcy. Dla większości kobiet, podjęcie decyzji o karmieniu piersią było oczywiste i od zawsze stawiały na karmienie naturalne (60%). Motywacją do podjęcia takiej decyzji, dla każdej kobiety były walory mleka matki. Badane uznały, że karmienie nie jest łatwym zadaniem i wiąże się z wieloma trudnościami (oceną ile dziecko zjadło, prawidłowym przystawieniem dziecka do piersi, bólem brodawek), które w głównej mierze pomagały im pokonać położne w oddziale położniczym 35%, a po wyjściu ze szpitala położne środowiskowe.25%. Wnioski: Pomimo wielu trudności występujących podczas karmienia piersią, to jednak najczęściej wybierany sposób karmienia dzieci. Dzięki swoim licznym właściwościom zapewni optymalny i prawidłowy rozwój dziecka. pl
dc.abstract.en Introduction: Breast feeding should be the healthiest way of feeding newborns, infants and young children. Milk is the only safe and fully valuable food adapted to the gastrointestinal tract of newborns, then infants. Feeding breast milk is beneficial both for the child and the mother. The aim of the task: The aim of this study was to investigate the experiences of women with breast feeding, their problems and how to deal with them. Material and Methods: The method was a diagnostic survey using questionnaire technique. Proprietary research tool was a questionnaire consisting ofwith 31 questions. Completion of the survey was voluntary and anonymous. The study included 100 women who have experienced breast feeding over the last two years. The resulting data were compiled in a spreadsheet in Microsoft Excel.Results: Breastfeeding for the study group took an average of 9 months. For most women, the decision to breastfeed was obvious and always put up on breastfeeding (60%). The motivation for such a decision for each woman were qualities of breast milk. Tested recognize that feeding is no easy taskand is associated with many difficulties (assessment of how much the child ate, normal accessory on the child's chest, sore nipples), which largely helped them overcome midwives in the maternity ward of 35% and after leaving the hospital midwives 25%. Conclusions: Despite the many difficulties encountered during breastfeeding, it is the most commonly chosen method of feeding children. Thanks to its numerous properties will ensure optimal and normal development of the child. pl
dc.subject.pl pokarm, karmienie naturalne, doświadczenie pl
dc.subject.en food, natural feeding,experience pl
dc.contributor.reviewer Płoch, Kazimiera [SAP20002353] pl
dc.contributor.reviewer Śliwa, Leopold [SAP20000552] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100819-128979 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy położnictwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)