Jagiellonian University Repository

Wiedza pielęgniarek na temat zakażeń Clostridium difficile

pcg.skipToMenu

Wiedza pielęgniarek na temat zakażeń Clostridium difficile

Show full item record

dc.contributor.advisor Gaweł, Genowefa [SAP20000318] pl
dc.contributor.author Machowska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:55:54Z
dc.date.available 2020-07-26T17:55:54Z
dc.date.submitted 2015-10-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207878
dc.language pol pl
dc.title Wiedza pielęgniarek na temat zakażeń Clostridium difficile pl
dc.title.alternative The knowledge of nurses about Clostridium difficile infections pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wprowadzenie. Clostridium difficile jest patogenem stanowiącym znaczne obciążenie dla całego systemu ochrony zdrowia. Zjawisko zakażeń wywoływanych przez tę beztlenową bakterię osiąga coraz większa skalę. W ostatnich latach zaobserwowano gwałtowny wzrost liczby zakażeń Clostridium difficile, również tych powikłanych.Należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie reżimu sanitarnego poprzez wprowadzanie i przestrzeganie procedur oraz zminimalizowanie zużycia antybiotyków, jako głównego czynnika ryzyka.Istnieje szereg testów przydatnych w diagnostyce zakażeń Cl. difficile, które mogą pomóc odpowiednio wcześnie zapobiec rozprzestrzenianiu się zakażeń.Celem pracy była ocena wiedzy pielęgniarek na temat zakażeń wywoływanych przez Clostridium difficile.Materiał i metoda. Badaniem objęto 173 osoby z jednego z małopolskich szpitali, w okresie od stycznia do kwietnia 2015 roku. W badaniach posłużono się metodą sondażu diagnostycznego w postaci autorskiego kwestionariusza ankiety zawierającego 26 pytań. Kwestionariusz zawierał informację o anonimowości zebranych danych.Wyniki. Badania wykazały, iż respondenci posiadają wystarczającą wiedzę na temat zakażeń Clostridium difficile.Wnioski. Pielęgniarki posiadają dość dobrą wiedzę na temat zakażeń Clostridium difficile. Niezadowalający jest poziom wiedzy w dziedzinie dynamiki rozwoju ognisk epidemiologicznych, metod diagnostycznych oraz poważnych powikłań CZCD. Wykazano, iż poziom wiedzy zależny jest od wykształcenia, miejsca zamieszkania, wieku i stażu pracy pielęgniarek. pl
dc.abstract.en Introduction. Clostridium difficile is a pathogen which constitutes a significant burden for the entire health care system. The phenomenon of infections caused by the anaerobic bacterium reaches an increasing scale. In recent years have seen a significant increase in the number of Clostridium difficile, including those complicated.It’s important to control to observe by filling in and observing to prosecco adherence and minimize the use of antibiotics as the main risk factor.There are several tests used to diagnose infections Cl. difficile, which can help early to prevent the spread of infections.The aim of the work was to evaluate nurses knowledge about infections caused by Clostridium difficile.Material and methods. The study included 173 people from one of the hospitals in Malopolska, between January and April 2015. The method which was used in research is a survey in the form of copyright questionnaire containing 26 questions. The questionnaire included information about the anonymity of the collected data.The results. Studies have shown that the respondents have sufficient knowledge about Clostridium difficile infections.Conclusions. Nurses have a fairly good knowledge about Clostridium difficile infections. The level of knowledge in the field of dynamic developments in the outbreak of epidemiological, diagnostic methods and serious complications disease associated with Clostridium difficile is disappointing. It has been shown that the level of knowledge is dependent on education, place of residence, age and nurses work experience. pl
dc.subject.pl wiedza pielęgniarek, Clostridium difficile, bakteria gram(+),zakażenia, CZCD pl
dc.subject.en knowledge of nurses, Clostridium difficile, Gram-positive bacteria, infections, disease associated with Clostridium difficile pl
dc.contributor.reviewer Gniadek, Agnieszka [SAP20001867] pl
dc.contributor.reviewer Gaweł, Genowefa [SAP20000318] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100810-182537 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)