Jagiellonian University Repository

Środowisko Towarzystwa Chór Akademicki w Krakowie w latach 1904 - 1914.

pcg.skipToMenu

Środowisko Towarzystwa Chór Akademicki w Krakowie w latach 1904 - 1914.

Show full item record

dc.contributor.advisor Klich-Kluczewska, Barbara [SAP11018422] pl
dc.contributor.author Grębowiec, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:55:12Z
dc.date.available 2020-07-26T17:55:12Z
dc.date.submitted 2015-09-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207867
dc.language pol pl
dc.title Środowisko Towarzystwa Chór Akademicki w Krakowie w latach 1904 - 1914. pl
dc.title.alternative A community of the Academic Choir Society in Krakow between 1904 and 1914. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy licencjackiej jest przedstawienie społeczności i zwyczajów członków Towarzystwa Chór Akademicki, działającego na Uniwersytecie Jagiellońskim praktycznie od 1878 roku. Zakres chronologiczny pracy obejmuje od 1904 roku do wybuchu I wojny światowej.Praca powstała głównie na podstawie dokumentów chórowych oraz uniwersyteckich, uzupełniona została ponadto bogatym materiałem ilustracyjnym. Składa się ona ze wstępu, trzech rozdziałów oraz zakończenia.Rozdział pierwszy poświęcony został przedstawieniu sylwetek członków Chóru w świetle wierszy tworzonych przez nich samych, a opisujących poszczególnych chórzystów w sposób dowcipny, lecz również złośliwy. Wiersze te są przykładem popularnej w XIX wieku poezji sztambuchowej, tworzonej w kręgu bliskich sobie ludzi na ich prywatny użytek.W rozdziale drugim nakreślono obraz Chóru Akademickiego jako stowarzyszenia studenckiego oraz przedstawiono jego strukturę wewnętrzną. Rozdział trzeci natomiast poświęcony został rytuałom i zwyczajom praktykowanym wśród chórowej społeczności. pl
dc.abstract.en The main subject of my bachelor’s dissertation is presentation of the Academic Choir Society community and their customs. The Choir has been functioning at the Jagiellonian University practically since 1878. The chronological range of the research includes a period 1904–1914.The dissertation has been created on the basis of the Choir’s and academic documents, and complementing by many illustrations. The thesis consists an introduction, three chapters and a conclusion.The chapter one presents the Academic Choir’s members in the light of poems which they created. The poems describe every single member of the Choir in a humorous, but also mean way. The poems have been included in the poetry albums, which were, alongside friendship books, very popular in the 19th century.The chapter two contains an image of the Academic Choir as a students’ society. In this part, I also present its inner structure. The chapter three has been dedictaed to rituals and customs practising among the Choir’s community. pl
dc.subject.pl Krakowski Chór Akademicki, Towarzystwo Chór Akademicki, Uniwersytet Jagielloński, stowarzyszenia studenckie, XIX wiek, rytuały pl
dc.subject.en Male Voice Choir of the Jagiellonian University, Academic Choir Society, Jagiellonian University, students' society, 19th century, rituals pl
dc.contributor.reviewer Klich-Kluczewska, Barbara [SAP11018422] pl
dc.contributor.reviewer Jarząbek, Marcin [SAP14004844] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100797-130130 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)