Jagiellonian University Repository

Wpływ pracy menedżera na podnoszenie motywacji pracowników

pcg.skipToMenu

Wpływ pracy menedżera na podnoszenie motywacji pracowników

Show full item record

dc.contributor.advisor Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.author Romańska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:54:53Z
dc.date.available 2020-07-26T17:54:53Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207862
dc.language pol pl
dc.title Wpływ pracy menedżera na podnoszenie motywacji pracowników pl
dc.title.alternative The impact of manager’s work on increasing of workers motivation pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca pozwoliła ocenić istniejący w jednej z firm gastronomicznych system motywacyjny pracowników. Bardzo duży udział w jego stosowaniu ma kadra zarządzająca, która ma bezpośredni kontakt z pracownikami i za pomocą wzajemnych relacji kształtuje zaangażowanie zespołu. Pracownicy wykazują zadowolenie z obecnej pracy. Doceniają również poza finansowy aspekt systemu motywacyjnego przejawiający się w postaci panującej w firmie przyjacielskiej atmosfery opartej na wzajemnym zaufaniu i wsparciu. Ocena została dokonana za pomocą przeprowadzonych badań kwestionariuszowych wśród pracowników jednej z popularnych sieci restauracji, w której system motywacyjny jest ściśle określony przez wyższy poziom kadry zarządzającej. Jednak za jego stosowanie odpowiadają przedstawiciele najniższego szczebla zarządzania bezpośrednio mający kontakt z pracownikami. pl
dc.abstract.en The paper allowed to evaluate the existed motivation system of workers in one of the gastronomic firms. The managers, who have direct contact with workers, participate in very large scale in its applying and with the help of mutual relationship establish the workers team involvement. The workers demonstrate satisfaction from the current job. Also they appreciate a non-financial aspect of the motivation system, which express via the current friendly atmosphere in the firm based on mutual trust and support. The evaluation has been made through the conducted questionnaire researches among the workers of one of the popular restaurant networks, in which the motivation system is precisely defined by the top management level. However, the representatives of the lowest level of management, who have direct contact with workers, are responsible for its applying. pl
dc.subject.pl menedżer – pracownik – relacje – system motywacyjny - zatrudnienie pl
dc.subject.en employment – manager – motivation system – relationship – worker pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100791-184863 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie własnością intelektualną i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)