Jagiellonian University Repository

Psychospołeczne konsekwencje rezygnacji z używek. Badanie grup abstynentów alkoholowych i nikotynowych

pcg.skipToMenu

Psychospołeczne konsekwencje rezygnacji z używek. Badanie grup abstynentów alkoholowych i nikotynowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Zawadzka, Barbara [SAP20002613] pl
dc.contributor.author Stefańska, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:53:06Z
dc.date.available 2020-07-26T17:53:06Z
dc.date.submitted 2015-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207834
dc.language pol pl
dc.title Psychospołeczne konsekwencje rezygnacji z używek. Badanie grup abstynentów alkoholowych i nikotynowych pl
dc.title.alternative Psychosocial consequences of the withdrawal of stimulants. Research based on alcohol and nicotine abstainers groups pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest analiza psychospołecznych zaburzeń po zaprzestaniu nałogowego używania alkoholu oraz papierosów. W pracy została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego. Techniką zastosowaną w ankiecie było badanie ankietowe. Ankieta dotyczyła 5 obszarów funkcjonowania człowieka: obszaru poznawczego, somatycznego, behawioralnego, emocjonalnego oraz społecznego. W każdym z wymienionych obszarów znajdowało się 15 pytań. Ankietę wypełniło 60 osób po ok. 3 miesiącach od zakończenia terapii. Praca podzielona została na dwie części: teoretyczną oraz badawczą. Pierwszy rozdział teoretyczny poświęcony został istocie uzależnienia. Przedstawiono definicje uzależnienia, jego etapy, mechanizmy i uwarunkowania. Wyróżniono także uwarunkowania nałogu: biologiczne, społeczne, psychiczne oraz duchowe. Scharakteryzowano uzależnienie nikotynowe i alkoholowe. Opisując uzależnienie od nikotyny zaprezentowano historię i charakterystykę wyrobów tytoniowych, szkodliwe działanie palenia papierosów i innych wyrobów nikotynowych, a także objawy uzależnienia. W podrozdziale dotyczącym uzależnienia alkoholowego zaprezentowano definicję alkoholizmu oraz jego powody, fazy i typy uzależnienia, a także wpływ alkoholu na ludzki organizm. Drugi rozdział przedstawia proces leczenia uzależnienia. Zaprezentowano proces wyjścia z nałogu. Ujęto w nim podstawowe możliwości leczenia uzależnienia, czyli: farmakoterapię, psychoterapię oraz kurację odwykową. Ukazano ich wpływ na człowieka uzależnionego oraz charakterystykę wybranych terapii odwykowych. Opisując abstynencję wskazano na jej powody, a także przedstawiono jej definicję i cele. Ostatnią część rozdziału zajmują pozytywne i negatywne skutki rezygnacji z używek. Zaprezentowano tutaj zarówno czynniki negatywne jak i pozytywne rzucenia papierosów i odstawienia alkoholu. Część badawcza opiera się na badaniach ankietowych 60 pacjentów Centrum Terapii w Częstochowie. Było to 30 osób po terapii antyalkoholowej oraz 30 osób po terapii antynikotynowej. W wyniku analizy uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski: 1. W obszarze jakości życia badani nie zauważyli znaczącej różnicy stanu swojego zdrowia. Natomiast w zakresie funkcjonowania somatycznego pojawiły się niekorzystne zmiany- wahanie wagi, zaburzenie rytmu snu oraz drżenie rąk; 2. Badani relacjonowali poprawę w zakresie kontaktów rodzinnych, zarówno w grupie palących i alkoholików. Ograniczeniu uległy kontakty z rówieśnikami oraz z przyjaciółmi w grupie osób po terapii alkoholowej; 3. W zakresie życia emocjonalnego badani dostrzegają poprawę – szczególnie dotyczy to kontroli nad emocjami, choć niektóre niekorzystne objawy nasiliły się – skargi dotyczyły wahań nastroju, podenerwowania i przeżywania rozpaczy; 4. Obszar funkcjonowania behawioralnego uległ pozytywnej zmianie. Osoby badane zgłosiły większą dbałość o swój wygląd i higienę osobistą; 5. Funkcjonowanie poznawcze u osób po terapii alkoholowej uległo poprawie, natomiast u osób palących pojawiły się niekorzystne objawy takie jak problem z koncentracją uwagi czy kłopoty z pamięcią. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis is to analyze the psychosocial disorders after stopping the compulsive use of alcohol and cigarettes. In the work has been used method of diagnostic survey. The technique used in the survey was a questionnaire. The survey concerned the 5 areas of human functioning: the area of cognitive, physical, behavioral, emotional and social development. In each of these areas were 15 questions. 30 people filled out the questionnaire after treatment with anti-smoking and 30 people after anti-alcohol therapy. Patients filled it after approx. 3 months after completion of therapy. The work was divided into two parts: theoretical and research. The first chapter was devoted to the theoretical essence of addiction. The definitions of addiction, its stages, mechanisms and conditions. Awards include considerations addiction: biological, social, psychological and spiritual. A person can become dependent on a variety of things, the substance activity, and the like. Therefore, the following section presents characteristics of nicotine and alcohol addiction. Describing nicotine addiction presents the history and characteristics of the tobacco the harmful effects of smoking and other products of nicotine, as well as symptoms of addiction. In the chapter on alcoholism shows the definition of alcoholism and its reasons, phases and types of addiction, and the impact of alcohol on the human body. The second chapter describes the process of addiction treatment. It presents the process out of habit. It included basic possibility of treatment: pharmacotherapy, psychotherapy and drug treatment. It shows their impact on human addict and characteristics of selected drug treatment. The second section applies abstinence, where he pointed out the reasons, and also presents its definition and objectives. The last part of the chapter deal with the positive and negative effects of the resignation of drugs. Presented here are the factors both negative and positive quitting cigarettes and alcohol withdrawal. Part of the research is based on surveys of 60 patients Therapy Centre in Czestochowa. It was 30 people after anti-alcohol therapy, and 30 patients after anti-smoking therapy. The analysis of the results the following conclusions: 1. In the area of quality of life of respondents did not notice a significant difference in their health. However, in the functioning of somatic appeared changes- unfavorable fluctuation of weight, rhythm sleep disorder and shaking hands; 2. Respondents reported the improvement in family contacts in both the smokers and alcoholics. But they have been limited contacts with peers and friends, but only in patients following treatment with alcohol; 3. In terms of the emotional life of respondents see improvement - particularly for emotional control, although some adverse events escalated - complaints related to fluctuations in mood, experiencing increased anxiety and despair; 4. Area behavioral functioning has been positive changed. The subjects reported greater care about their appearance and personal hygiene; 5. Cognitive functioning in patients after alcohol treatment has improved, while in smokers appeared adverse symptoms such as problems with concentration or memory problems. pl
dc.subject.pl nałóg, konsekwencje, nikotyna, alkohol, abstynenci, negatywne skutki, konsekwencje rezygnacji z używek. pl
dc.subject.en addiction, consequences, nicotine, alkohol, abstynenci, negative effects, consequences of the withdrawal of stimulant. pl
dc.contributor.reviewer Zawadzka, Barbara [SAP20002613] pl
dc.contributor.reviewer Duplaga, Mariusz [SAP20001389] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100762-183364 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)