Jagiellonian University Repository

Cloud Computing jako narzędzie wspomagające zarządzanie wiedzą w służbie zdrowia

pcg.skipToMenu

Cloud Computing jako narzędzie wspomagające zarządzanie wiedzą w służbie zdrowia

Show full item record

dc.contributor.advisor Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.author Antczak, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:49:51Z
dc.date.available 2020-07-26T17:49:51Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207783
dc.language pol pl
dc.title Cloud Computing jako narzędzie wspomagające zarządzanie wiedzą w służbie zdrowia pl
dc.title.alternative Cloud Computing as a tool to support knowledge management in the health service pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Cloud computing(chmura obliczeniowa) jest nowoczesnym rozwiązaniem dla wielu przedsiębiorców, w tym instytucji publicznych. W zagranicznej służbie zdrowia ta technologia jest często wdrażana w wielu instytucjach opieki medycznej. W Polsce implementowana jest częściej w sektorze prywatnym niż publicznym. Wiąże się to nie tylko z problemami finansowymi, ale również z niechęcią do nowych technologii. Chmura obliczeniowa, a w niej scalona, wspólna baza danych dla wszystkich obszarów opieki zdrowotnej pomogłaby w sposób lepszy i świadomy zarządzać służbą zdrowia. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie i wyjaśnienie istoty cloud computing oraz procesu wdrożenia tej technologii w publicznej służbie zdrowia. Zwrócono uwagę szczególnie na aspekty organizacyjne i zarządcze w publicznej służbie zdrowia, a technologia cloud computing przedstawiona jako narzędzie służące realizacji skutecznego zarządzania wiedzą. Model wdrożenia cloud computing w publicznej służbie zdrowia, pokazuje jak wiele zmian musi zostać przeprowadzonych, aby opieka zdrowotna funkcjonowała sprawnie i efektywnie. Niniejsza praca prezentuje szereg możliwości jakie stoją przed służbą zdrowia w zakresie zarządzania, a szczególnie zarządzania wiedzą. Wskazano możliwości i obszary poprawy jakości zarządzania wiedzą poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań informatycznych. pl
dc.abstract.en Cloud computing(cloud cpmputing) is a modern solution for many entrepreneurs, including public institutions. In a foreign health service systems, this technology is being implemented in many institutions of healthcare. In Poland, it is being implemented more often in private sector rather than public. It is connected not only with financial problems but also with unwillingness to new technologies. Cloud computing with a integrated database for every department of healthcare, could help in better and more conscious managing of healthcare system. The objective of this paper is presentation and explanations the essence of cloud computing and its implementation process to public health service. Special attention was drawn to organizational and management aspects in public health service and a cloud computing was presented as a tool helping in a successful knowledge management. A model of cloud computing implementation in public health service, presents how many changes must be made, so that healthcare would function efficiently and effectively. This paper presents a number of opportunities and chances faced by health service in management, especially in knowledge management. Areas and possibilities of improving quality in knowledge management through implementation of innovative IT solutions were identified. pl
dc.subject.pl CHMURA OBLICZENIOWA - SŁUŻBA ZDROWIA – ZARZĄDZANIE - ZARZĄDZANIE WIEDZĄ pl
dc.subject.en CLOUD COMPUTING - HEALTH SERVICE - MANAGEMENT – KNOWLEDGE MANAGEMENT pl
dc.contributor.reviewer Bogacz-Wojtanowska, Ewa [SAP11018184] pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100707-120072 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)