Jagiellonian University Repository

Sytuacja ukraińskich imigrantów w Polsce z perspektywy teorii swojskości i obcości.

pcg.skipToMenu

Sytuacja ukraińskich imigrantów w Polsce z perspektywy teorii swojskości i obcości.

Show full item record

dc.contributor.advisor Gumuła, Wiesław [SAP14004265] pl
dc.contributor.author Toropowski, Aleksander pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:48:35Z
dc.date.available 2020-07-26T17:48:35Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207763
dc.language pol pl
dc.title Sytuacja ukraińskich imigrantów w Polsce z perspektywy teorii swojskości i obcości. pl
dc.title.alternative Situation of ukrainian immigrants in Poland from the perspective of the theory of familiarity and strangeness. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest podjęcie próby analizy sytuacji imigrantów z Ukrainy przebywających w Polsce. Kluczową kategorią analizy staje się tu zagadnienie swojskości i obcości oraz projektów interpretacyjnych, będących punktem wyjścia tej teorii. Dużą wagę w mojej pracy przypisuję również kontekstowi kształtowania się stosunków polsko-ukraińskich. Interesuje mnie kompleksowe podejście do tego problemu, dlatego uwagę skupiam wokół kilku czynników mających wpływ na relacje tych dwóch narodów. Do owych czynników zaliczam stosunki społeczno-polityczne. Mowa tu o różnorodnych programach politycznych, mających na celu wsparcie regionów pogranicza tych państw. Współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy na poziomie państwowym, jak też na poziomie jednostowym. Kolejny czynnik odnosi się do uwarunkowań historycznych. Mam tu na myśli nie tylko historię najnowszą, ale również historię od zarania dziejów. Zwracam uwagę między innymi na zbrodnie wobec ludności polskiej, do których doszło w połowie XX wieku. Te oraz wiele innych czynników, do których odwołuję się w mojej pracy mieli silny wpływ na to, w jaki sposób dziś kształtują się stosunki społeczne Polski i Ukrainy, współpraca oraz wzajemne postrzeganie. W rozdziale teoretycznym odwołuję się do teorii licznych naukowców, których dorobek naukowy zainspirował mnie do napisania tej pracy. Mowa tu między innymi o dziele D.Wojakowskiego "Swojskość i Obcość w zmieniającej się Polsce", E.Nowickiej, której pracy naukowe wniosły wiele do teorii swojskości i obcości oraz dorobku K.Romaniszyn, dokładnie opisała kierunki współpracy ukraińskich imigrantów przebywających w Polsce. pl
dc.abstract.en The aim of the study is attempt to analyze the situation of immigrants from Ukraine residing in Poland. A key category analysis becomes a question of familiarity and strangeness, and the interpretive projects, which are the starting point of this theory. Great importance in my work attribute to the context of the Polish-Ukrainian relations. I'm interested in a comprehensive approach to this problem, which is why I've focused my attention on several factors affecting the relations of the two nations. To these factors include socio-political relations. We are talking about a variety of political programs, to support the border regions of these countries. Polish economic cooperation and Ukraine at the state level as well as at the level of jednostowym.   Another factor relates to the historical conditions. I am thinking here not only recent history but also the history of the dawn of time. I would note, inter alia, crimes against the Polish population, which occurred in the mid-twentieth century. These and many other factors to which I refer in my work had a strong influence on how today shape the social relations Polish and Ukrainian cooperation and mutual perceptions.   In the theoretical section I refer to the theory many scientists whose scientific achievements inspired me to write this work. The reference is, among other things about the work D.Wojakowskiego "Homeliness and strangeness in changing Poland", E.Nowickiej, whose scientific work contributed much to the theory of familiarity and strangeness, and achievements K.Romaniszyn, accurately described the directions of cooperation of Ukrainian immigrants residing in Poland pl
dc.subject.pl Swojskość i ObcośćProjekt interpretacyjnyPograniczeTożsamośćPole społeczne pl
dc.subject.en Familiarity and strangenessThe project interpretativeBorderlandIndentityThe social field pl
dc.contributor.reviewer Romaniszyn, Krystyna [SAP11011380] pl
dc.contributor.reviewer Gumuła, Wiesław [SAP14004265] pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100687-122338 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)