Jagiellonian University Repository

DOBÓR PRACOWNIKÓW W RAMACH OUTSOURCINGU PERSONALNEGO NA PRZYKŁADZIE FIRMY EUROJOB24 SP. Z O.O.

pcg.skipToMenu

DOBÓR PRACOWNIKÓW W RAMACH OUTSOURCINGU PERSONALNEGO NA PRZYKŁADZIE FIRMY EUROJOB24 SP. Z O.O.

Show full item record

dc.contributor.advisor Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.author Bogucka, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:47:08Z
dc.date.available 2020-07-26T17:47:08Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207740
dc.language pol pl
dc.title DOBÓR PRACOWNIKÓW W RAMACH OUTSOURCINGU PERSONALNEGO NA PRZYKŁADZIE FIRMY EUROJOB24 SP. Z O.O. pl
dc.title.alternative Selection of personnel as part of personnel outsourcing based on EuroJob24 Sp. z o.o. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest omówienie zagadnienia doboru personelu, pod kątem wszystkich elementów składowych procesów rekrutacji i selekcji, jak również wpływu ich jakości na sukcesywne prosperowanie całego przedsiębiorstwa. Drugim filarem tegoż studium, jest przedstawienie outsourcingu jako jednej z możliwości realizacji funkcji pozyskiwania nowych pracowników na wysokim poziomie. Uwzględniono również pełne zdefiniowanie pojęcia outsourcingu oraz jego charakterystykę. Przedstawiono także wydzielenia funkcji personalnej w praktyce, z punktu widzenia dostawcy usługi outsourcingowej. Jakie kryteria musi spełniać, jak powinien realizować swoje zadania, aby świadczone usługi były jak najbardziej profesjonalne i spełniały oczekiwania kontrahentów. Główne źródła wykorzystane do opracowania powyżej omówionych treści to: T. Listwan, „Zarządzanie Kadrami”, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, J. Woźniak „Rekrutacja. Teoria i praktyka”, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013, M. Armstrong, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003 M. Trocki, „Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej”, wyd. PWE, Warszawa 2001, Ch.L. Gay, J. Essinger, „Outsourcing strategiczny”, Kraków 2002. pl
dc.abstract.en The purpose of this paper is to discuss issues of personnel selection according to all components of the recruitment and selection processes, as well as the impact of their quality on gradual thriving of the whole business. The second base element of that study is to present outsourcing as one of possible ways of acquiring new highly qualified employees. Also, the thesis includes a full definition of the concept of outsourcing and its characteristics. The author also shows the practical side of outsourcing the personnel, seen from the point of view of an outsourcing service provider. What criteria such a company should meet and how it should carry out its tasks so that the services provided are as professional as possible and the expectations of the customers are fully met. The main sources used in the study of the above issues were: T. Listwan, "Human Resources Management", The C.H. Beck Publishing House, Warsaw 2010; J. Woźniak "Recruitment. Theory and Practice", the PWN Publishing House, Warsaw 2013; M. Armstrong, "Human Resources Management", Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003; M. Trocki, "Outsourcing: The method of restructuring of business", ed. PWE, Warsaw 2001; Ch.L. Gay, J. Essinger, "Strategic outsourcing", Kraków 2002 pl
dc.subject.pl outsourcing, rekrutacja, selekcja pl
dc.subject.en outsourcing, recruitment, selection pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Piotr [SAP11016980] pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100663-131389 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)