Jagiellonian University Repository

Podstawy klasycznego i kwantowego algorytmu PageRank

pcg.skipToMenu

Podstawy klasycznego i kwantowego algorytmu PageRank

Show full item record

dc.contributor.advisor Życzkowski, Karol [SAP11011566] pl
dc.contributor.author Sagało, Przemysław pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:43:20Z
dc.date.available 2020-07-26T17:43:20Z
dc.date.submitted 2015-09-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207680
dc.language pol pl
dc.title Podstawy klasycznego i kwantowego algorytmu PageRank pl
dc.title.alternative The basic concept of the classic and quantum PageRank algorithm pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl W pracy tej zostały przedstawione i omówione podstawy klasycznego algorytmu PageRank, na którym działanie opiera internetowa wyszukiwarka Google. Zbadana została zależność wyznaczanej przez algorytm hierarchii stron od współczynnika określającego jaką część czasu internauta podąża zgodnie ze strukturą grafu skierowanego opisującego badaną sieć. Przedstawiono również wpływ tego współczynnika na szybkość wyznaczania współczynników hierarchii dla numerycznej metody potęgowej, często stosowanej w tym zagadnieniu.W kolejnej części pracy zaprezentowano kwantowy algorytm PageRank zaproponowany w 2012 roku przez G.D. Paparo i M.A. Martin-Delgado w pracy Google in a Quantum Network, a następnie poddano go testom na niewielkim bo pięciowierzchołkowym grafie. Podczas testów pokazana została kwantowa cecha algorytmów kwantowych jaką jest probabilistyczność uzyskiwanych wyników. pl
dc.abstract.en This paper presents and discusses the basic concept of the classic PageRank algorithm, which forms the basis of Google's search engine operation. The relationship between the hierarchy of pages set by the algorithm and ratio defining how much time the Internet user follows the structure of the graph that describes the researched network was analysed. The influence of this ratio on the speed of determination of hierarchy ratios for the numerical power method, which is often used in this issue, was presented. In further part of this paper the quantum algorithm PageRank proposed in 2012 by G.D. Paparo and M.A. Martin-Delgado in their paper entitled Google in a Quantum Network was presented, and then it was subjected to tests on a small, five-vertex graph. During the tests a quantum feature of quantum algorithms which is a probability of obtained results was shown. pl
dc.subject.pl kwantowy algorytm PageRank, klasyczny algorytm PageRank, PageRank pl
dc.subject.en classic PageRank algorithm, quantum PageRank algorithm, PageRank pl
dc.contributor.reviewer Zakrzewski, Jakub [SAP11010611] pl
dc.contributor.reviewer Życzkowski, Karol [SAP11011566] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100589-127789 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.fieldofstudy fizyka teoretyczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)