Jagiellonian University Repository

Analiza funkcjonalności laboratoryjnego systemu informatycznego Phoenix Multilab.

pcg.skipToMenu

Analiza funkcjonalności laboratoryjnego systemu informatycznego Phoenix Multilab.

Show full item record

dc.contributor.advisor Trąbka, Wojciech [SAP20000476] pl
dc.contributor.author Głąbek, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:40:21Z
dc.date.available 2020-07-26T17:40:21Z
dc.date.submitted 2015-10-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207633
dc.language pol pl
dc.title Analiza funkcjonalności laboratoryjnego systemu informatycznego Phoenix Multilab. pl
dc.title.alternative The analisys of functionality of laboratory information system Phoenix Multilab. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Laboratorium medyczne nie może być obojętne na postęp technologiczny. W działalności każdego takiego podmiotu, koniecznością staje się korzystanie z systemów informatycznych. Wybór systemu informatycznego jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procesie informatyzacji laboratorium medycznego. Wprowadzenie systemu informatycznego w placówce ochrony zdrowia zapewnia skuteczną i płynną wymianę informacji, co przyczynia się do jej prawidłowego funkcjonowania.Celem niniejszej pracy jest analiza funkcjonalności systemu informatycznego Phoenix Multilab oraz określenie, na podstawie ankiety, poziomu satysfakcji z użytkowania systemu wśród pracowników Laboratorium analitycznego Factor.W rozdziale pierwszym zdefiniowano i opisano istotę technologii informacyjnych, systemu informatycznego i laboratoryjnego systemu informatycznego oraz przedstawiono obowiązujące standardy przesyłania danych medycznych w sektorze ochrony zdrowia. Zwrócono uwagę na zagadnienia związane z bezpieczeństwem przechowywaniai udostępniania danych.W rozdziale drugim dokonano szczegółowej charakterystyki systemu informatycznego Phoenix Multilab, jego możliwości oraz poszczególnych modułów, z których się składa. Następnie przedstawiono pełny proces realizacji zlecenia od zarejestrowania do wydania wyniku.W rozdziale trzecim przedstawiono wyniki przeprowadzonej wśród pracowników ankiety i wywiadu fokusowego. Sformułowano wynikające z obu badań wnioski.Metodami badawczymi wykorzystanymi w pracy są ankieta i wywiad fokusowy. Do oceny opinii pracowników stworzono autorski kwestionariusz ankiety zawierający dwadzieścia jeden pytań. W badaniu wzięło udział dwudziestu pracowników laboratorium Factor, w większości kobiety. Wyniki pokazały, że większość pracowników pozytywnie ocenia system informatyczny, na którym pracuje. pl
dc.abstract.en Medical laboratory cannot be indifferent to technological progress. It is necessary to use of information systems. The choice of system is the first and the most important step in the process of computerization of medical laboratory. Information system in health care institution provides effective exchange of information which contributes to its proper functioning.The aim of this study is to analyze the functionality of the laboratory information system Phoenix Multilab and to determine, based on survey, the level of satisfaction with the system among employees Factor analytical laboratory. The first chapter defines and describes the nature of information technologies, system and laboratory information system. It also presents the actual standards of medical data transfer in health sector and security of storage and data sharing. The second chapter includes a detailed characterization of Phoenix Multilab system, its features and individual modules, with it consists. Them it presents complete process of order, beginning from the patient’s registration up to receiving the result.The third chapter presents the results of a survey and focus group interview. Research methods used in this study are survey and focus group interview. To assess the views of twenty employees it creates a questionnaire containing twenty-one questions. The results show that system is quite good. pl
dc.subject.pl system informatyczny, laboratorium medyczne, LIS (laboratoryjne systemy informatyczne) pl
dc.subject.en information system, medical laboratory, LIS (Laboratory Information System) pl
dc.contributor.reviewer Trąbka, Wojciech [SAP20000476] pl
dc.contributor.reviewer Romaszewski, Artur [SAP20001910] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100536-183574 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy zdrowie publiczne pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)