Jagiellonian University Repository

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa

pcg.skipToMenu

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa

Show full item record

dc.contributor.advisor Iwańska, Barbara [SAP11014978] pl
dc.contributor.author Songin, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:40:17Z
dc.date.available 2020-07-26T17:40:17Z
dc.date.submitted 2015-10-20 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207632
dc.language pol pl
dc.title Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie na podstawie ustawodawstwa międzynarodowego, unijnego i krajowego z uwzględnieniem wybranego orzecznictwa pl
dc.title.alternative Access to the information about the environment and him available to the protection, on the base about international, EU and domestic legislations with taking into account chosen judicial decisions pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy prawnej problematyki dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie. Zagadnienie to zostało opisane na podstawie wybranych aktów z zakresu prawa międzynarodowego (Konwencji z Aarhus), unijnego (Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzenia nr 1049/2001 rozporządzenia nr 1367/2006 oraz dyrektywy 2003/4/WE ) a także prawa krajowego (Konstytucji ,ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów stosowania wyżej wymienionych aktów na podstawie wybranego orzecznictwa. pl
dc.abstract.en The work concerns the legal issues of access to information on the environment and its protection. This issue has been described on the basis of selected acts of international law (the Aarhus Convention), the EU (the Treaty on European Union, the Treaty on the Functioning of the European Union, Regulation No 1049/2001 Regulation No 1367/2006 and Directive 2003/4 / EC) and also national law (Constitution, the Law on Access to public Information, The Environmental Protection law Act, the Law on access to information on the environment and its protection, public participation in environmental protection and environmental impact assessments), with particular emphasis on the practical application of the aforementioned acts based on the case law. pl
dc.subject.pl dostęp do informacji dostęp do informacji o środowisku Przedmiot dostępu do informacji o środowiskupodmioty uprawnione do uzyskania informacjipodmioty zobowiązane do udostępnienia informacjiprocedura dostępu do informacjiproblem odmowy udostępnienia informacji pl
dc.subject.en Access to informationAccess to environmental informationSubject access to environmental informationentities authorized to obtain informationentities obliged to provide information pl
dc.contributor.reviewer Iwańska, Barbara [SAP11014978] pl
dc.contributor.reviewer Baran, Mariusz pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100535-107025 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)