Jagiellonian University Repository

Infotainment a przestępstwo - przestępstwo jako rozrywka w mediach a prawa człowieka

pcg.skipToMenu

Infotainment a przestępstwo - przestępstwo jako rozrywka w mediach a prawa człowieka

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowińska, Ewa [SAP11006130] pl
dc.contributor.author Cichocka, Dominika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:38:23Z
dc.date.available 2020-07-26T17:38:23Z
dc.date.submitted 2015-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207602
dc.language pol pl
dc.title Infotainment a przestępstwo - przestępstwo jako rozrywka w mediach a prawa człowieka pl
dc.title.alternative Infotainment and crime news - crime as an entertainment in media vs. human rights pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl StreszczenieTematem pracy jest analiza zachodzącego w mediach zjawiska - połączenia infotainmentu z relacjonowaniem przestępstw. W tym znaczeniu informacje dotyczące przestępstw rozumiane są jako towar będący przedmiotem sprzedaży, i źródło zysku mediów. Przedstawione są konsekwencje tego procesu na przestrzeganie i naruszanie praw człowieka w dwóch znaczeniach: gdy prawa jednostek naruszane są przez media samoistnie, oraz w szerszym zakresie – w jaki sposób infotainment dotyczący przestępstw wpływa na przestrzeganie i postrzeganie praw człowieka w społeczeństwie. Warunki medialne do których praca się odnosi, to kontekst europejski, ustrój demokratyczny, w którym media są całkowicie wolne, istniejąc na konkurencyjnym rynku. Pierwszy element pracy stanowi wyjaśnienie terminologii i pojęcia infotainmentu. Następnie wyjaśnione zostaje, dlaczego jako odniesienie wybrano system praw człowieka, oraz opowiedzenie się za jego uniwersalnością. W dalszej kolejności omówiony jest problem mediów jako czwartej władzy oraz horyzontalnego/wertykalnego oddziaływania praw człowieka. W kolejnej części zarysowana będzie historia ewolucji mediów w kierunku komercyjnym, powstałych zmian, jakie zaszły w relacji jednostka-media-państwo. W ich wyniku nastąpiła zmiana rozumienia wolności wypowiedzi, oraz pozycji mediów jedynie jako strażników demokracji pełniących funkcje kontrolne względem państwa – gdy informacja o przestępstwie jest towarem działającym na rynku w ramach praw popytu i podaży, media stają się same naruszycielami praw jednostek. Omówiony jest także proces upodobniania się do siebie tabloidów i serwisów informacyjnych. W dalszej kolejności rozważane jest, jak przedstawiane są przestępstwa, gdy stanowią infotainment, oraz jakie przestępstwa są w związku z tym przez media relacjonowane, a jakie są pomijane. W końcowej części wstępu omówione jest, dlaczego istnieje popyt na informacje o przestępstwach – dlaczego tworzą go ludzie – odbiorcy wiadomości, oraz, czy media w ogóle mają wpływ na postrzeganie praw człowieka.Trzon pracy stanowi analiza wybranych artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wraz z orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, połączona z przykładami naruszeń bądź wpływu na prawa człowieka przez media polskie. Komentarze pochodzić będą również od przedstawicieli doktryny, a także w odniesieniu do poszczególnych przykładów z gruntu polskiego, od Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która jest w Polsce organizacją zajmującą się ochroną praw człowieka w praktyce. Artykuły Konwencji będące przedmiotem odniesienia, to: art. 10 – wolność wypowiedzi, art. 17 – zakaz nadużycia praw, art. 8 Konwencji – prawo do prywatności, oraz wchodzące w jego skład prawo do wizerunku oraz prawo do reputacji, art. 6 Konwencji– prawo do rzetelnego procesu sądowego, w związku z którym naświetlony zostanie także problem relacji między infotainmentem a punitywnością oraz wtórnej wiktymizacji. Ostatnim analizowanym artykułem będzie art. 14 Konwencji – zakaz dyskryminacji, i wpływ mediów na jego urzeczywistnienie.Uzupełnieniem wywodu będzie rozważenie problematyki dziennikarstwa śledczego, mediów społecznościowych oraz dziennikarstwa wojennego. Kolejnym elementem będzie omówienie roli policji, jako selektywnego dostarczyciela informacji o przestępstwach.Zakończeniem będzie wskazanie rozwiązań mających na celu obronę praw jednostki – prawnych oraz pozaprawnych.Przedstawione zostaną również pozytywnie wpływające na przestrzeganie praw człowieka aspekty działalności mediów, mające znaczenie na przykład dla rzetelności procesu sądowego. Wskazane będą również istniejące w tym zakresie zalety oddziaływania dziennikarstwa śledczego, mediów społecznościowych oraz dziennikarstwa wojennego.Praca ma jednocześnie charakter interdyscyplinarny, i oprócz źródeł prawnych inspiruje się również zagadnieniami z zakresu psychologii, socjologii, antropologii współczesnej, kryminologii czy medioznawstwa. pl
dc.abstract.en SummaryThe purpose of the thesis was to analyse occurring phenomenon of connection between infotainment and crime news in the media. In this sense, crime news were considered as products meant to be sold, and as a source of income for the media. Accordingly, the thesis examined consequences of this process for human rights in two meanings: when the rights of the individual are violated by the media themselves, and more broadly – how presenting crime news as infotainment influences perception and respect for human rights in society. The point of reference the thesis relates to was European context, democracy, when the media are independent, and when alternative media channels exist.First of all, the text defines terminology and infotainment. Then it examines why human rights system was chosen as a point of reference, and it highlights its universalism. Moreover, the text discusses the problem of the media as the fourth estate and horizontal/vertical human rights effect. Furthermore the paper presents the history of evolution of the media, which headed to commercialization, and changes that have occured in individual-media-state relations. As a result, there has been a change in the understanding of freedom of expression and the media's role as guards of democracy, as the opposition to the state. In consequence, when crime news became products on the supply and demand market, the media became a threat to human rights themselves.Besides, it is illustrated that tabloid and classic news have begun to converge. Then the thesis focuses on the way crime news are presented, when they become infotainment, and which crimes are reported by the media, and which are omitted. Further it examines why the demand for crime news exists, why people are inclined toward news about them, and if media have influence on how society perceives human rights.The main part of the thesis focuses on the analysis of the respective articles of the European Convention on Human Rights, along with the rulings of the European Court of Human Rights, combined with examples of breaching human rights, as well as the impact on human rights created by the Polish media. The paper also includes comments from representatives of the legal doctrine, as well as of the Helsinki Foundation for Human Rights, which is an organisation working on human rights in Poland.The Articles of the Convention which are the subject of reference are: Art. 10 - Freedom of expression, Art. 17 - Prohibition of abuse of rights, Art. 8 - The right to respect for private and family life, including image rights and the right to reputation, Art. 6 - Right to a fair trial, in relation to which is also the problem of the relationship between infotainment and punitiveness, and secondary victimization. The final analyzed article is Art. 14 – Prohibition of discrimination.Furthermore the thesis examines the issue of investigative journalism, social media and war journalism. Then it discusses the role of the police as a selective provider of information about crime.As a conclusion the paper suggests solutions on how to protect human rights, legal and extralegal.This study has critical character, but at the same time also presents the media's positive impact on respecting human rights, for example for controlling the reliability of the judicial process, benefits of investigative journalism, social media, as well as war journalism.This work has interdisciplinary character, and apart from legal sources was also inspired by issues of psychology, sociology, contemporary anthropology, criminology and media studies. pl
dc.subject.pl Media, przestępstwo, informacje, prawa człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Europejski Trybunał Praw Człowieka, infotainment, czwarta władza, wolność wypowiedzi, prawo do prywatności, prawo do wizerunku, prawo do reputacji, prawo do rzetelnego procesu sądowego, punitywność,zakaz dyskryminacji, dziennikarstwo śledcze, dziennikarstwo wojenne, pl
dc.subject.en Media, crime, crime news, human rights, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, infotainment, fourth estate, Freedom of expression, The right to respect for private and family life, image right, right to reputation, Right to a fair trial, punitiveness,Prohibition of discrimination, investigative journalism,war journalism pl
dc.contributor.reviewer Laskowska-Litak, Ewa pl
dc.contributor.reviewer Nowińska, Ewa [SAP11006130] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100504-136670 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)