Jagiellonian University Repository

Kryterium „znaczącego uszczerbku” jako przesłanka niedopuszczalności wniesienia skargi indywidualnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

pcg.skipToMenu

Kryterium „znaczącego uszczerbku” jako przesłanka niedopuszczalności wniesienia skargi indywidualnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Show full item record

dc.contributor.advisor Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.contributor.author Różewicz, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:37:45Z
dc.date.available 2020-07-26T17:37:45Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207592
dc.language pol pl
dc.title Kryterium „znaczącego uszczerbku” jako przesłanka niedopuszczalności wniesienia skargi indywidualnej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pl
dc.title.alternative "Significant Disadvantage" as an admissibility criterion of submitting an individual application in judical decisions of European Court of Human Rights pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem i głównym założeniem poniższej Pracy Magisterskiej jest przedstawienie i analiza mechanizmu kontrolnego stworzonego przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. Skoncentrowanie się na jednej z przesłanek niedopuszczalności wniesienia skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, stosunkowo nowego kryterium „znaczącego uszczerbku” („significant disadvantage”), wprowadzonego przez Protokół Dodatkowy nr 14 do Konwencji, jest punktem dalszych rozważań nad tym, co w Konwencji najważniejsze, czyli nad efektywną ochroną i kontrolą przestrzegania praw człowieka. W dobie gruntownych i ciągłych reform Trybunału, mającymi na celu odciążenie i poprawienie sprawności całego systemu strasburskiego, w tym projektu Protokołu nr 15 i 16 do Konwencji, jest to temat aktualny i konieczny. pl
dc.abstract.en The primary objective of this Master's Thesis is to enunciate and analyze the control unit created by European Convention on Human Rights. Concentrating on one of the admissibility criterions to submit an individual application to European Court of Human Rights, the "significant disadvantage" criterion, implemented by the Protocol No. 14 to the Convention, leads to further analysis of what is most important in the Convention, the effective protection of human rights. In time of frequent and thorough reforms of the Court, in order to relieve and improve the efficiency of the entire Strasbourg's system, including projects of Protocols No. 15 and 16 to the Convention, the subject is current and necessary. pl
dc.subject.pl Europejska Konwencja Praw Człowieka, Konwencja, skarga indywidualna, przesłanka niedopuszczalności, przesłanki niedopuszczalności, kryterium "znaczącego uszczerbku", "znaczący uszczerbek", Europejski Trybunał Praw Człowieka, Protokół Dodatkowy nr 14 do Konwencji, Protokół Dodatkowy nr 15 do Konwencji, system strasburski. pl
dc.subject.en European Convention on Human Rights, Convention, individual application, admissibility criterion, admissibility criterions, "significant disadvantage" criterion, "significant disadvantage", European Court of Human Rights, Protocol No. 14 to the Convention, Protocol No. 15 to the Convention, Strasbourg's system. pl
dc.contributor.reviewer Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.contributor.reviewer Kuźniak, Brygida [SAP11016701] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100493-130583 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)