Jagiellonian University Repository

Obraz polskiej biedy po transformacji – analiza na przykładzie filmów

pcg.skipToMenu

Obraz polskiej biedy po transformacji – analiza na przykładzie filmów

Show full item record

dc.contributor.advisor Kajtoch, Wojciech [SAP11016184] pl
dc.contributor.author Lągawa, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:36:47Z
dc.date.available 2020-07-26T17:36:47Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207577
dc.language pol pl
dc.title Obraz polskiej biedy po transformacji – analiza na przykładzie filmów pl
dc.title.alternative Image of polish poverty after transformation - an analysis on the example of films pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem pracy zatytułowanej "Obraz polskiej biedy po transformacji – analiza na przykładzie filmów" jest zapoznanie czytelnika z wizerunkiem biedy w polskich filmach powstałych po 1990 roku. Oprócz analizy filmów przedstawiłam wybrane komentarze zamieszczone pod opisami produkcji na portalu filmweb.pl. Dzięki temu czytelnik pracy zapozna się z wrażeniami, jakie analizowane obrazy wywarły na widzach oraz w jakim stopniu filmy są przez odbiorców utożsamiane z rzeczywistością. Analiza filmów posłużyła również ustaleniu, czy obraz prezentowanej w nich biedy może być zbliżony do sytuacji charakteryzującej ubóstwo w Polsce. Ten stan ilustrują badania Głównego Urzędu Statystycznego. W pierwszym rozdziale pracy skupiłam się na wyjaśnieniu tematyki biedy. Szczególną uwagę poświęciłam definicji ubóstwa. Ta część jest punktem wyjściowym do dalszych analiz związanych z charakterystyką polskiej biedy po transformacji ustrojowej w Polsce na przykładzie filmów. Pierwszy rozdział pracy składa się z czterech podrozdziałów. W pierwszym z nich jest mowa o podziale ubóstwa na absolutne, względne, subiektywne oraz ustawowe. Drugi przedstawia temat ubóstwa w odniesieniu do nauk społecznych, ekonomicznych oraz humanistycznych. W trzecim podrozdziale pierwszego rozdziału przybliżyłam kwestię biedy w odniesieniu do dyskursu potocznego, w czwartym wyjaśniłam takie pojęcia jak nierówność i wykluczenie społeczne. Kolejny rozdział zawiera najważniejsze definicje ubóstwa w kontekście historycznym. W pierwszej kolejności przybliżyłam paradygmat chrześcijański, następnie spojrzenie pozytywistyczne oraz główne założenia marksizmu. W trzecim rozdziale pt. Obrazy biedy w Polsce zostały omówione przyczyny biedy, czynniki charakteryzujące ubóstwo w naszym kraju oraz najpowszechniejsze sposoby gospodarstw domowych na wyjście z trudnych warunków. Rozdział ten składa się z czterech podrozdziałów. W pierwszym z nich w oparciu o wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego przedstawiłam najistotniejsze czynniki kształtujące biedę w Polsce oraz elementy tworzące ubóstwo. Następnie scharakteryzowałam sposoby gospodarstw domowych na wyjście z trudnej sytuacji oraz opisałam, w jaki sposób bieda jest pokazywana w telewizji.Celem czwartego rozdziału jest analiza filmów, które przedstawiają warunki życia ludzi po transformacji ustrojowej w Polsce. W pierwszym podrozdziale opisałam metody badania biedy w filmie. Czytelnik będzie miał również okazję do zapoznania się z kluczem kategoryzacyjnym. W trzecim podrozdziale zbadałam perswazyjność filmów. W tym celu zanalizowałam komentarze internautów opublikowane pod opisami filmów na portalu internetowym filmweb.pl. Omawiane w tym rozdziale filmy przedstawione w porządku chronologicznym to: Arizona (1997, reż. Ewa Borzęcka), Poniedziałek (1998, reż. Witold Adamek), Cześć Tereska (2001, reż. Robert Gliński), Męska sprawa (2001, reż. Sławomir Fabicki), Pieniądze to nie wszystko (2001, reż. Juliusz Machulski), Edi (2002, reż. Piotr Trzaskalski), Komornik (2005, reż. Feliks Falk), Co słonko widziało (2006, reż. Michał Rosa), Czeka na nas świat (2006, reż. Robert Krzempek), Wszystko będzie dobrze (2007, reż. Tomasz Wiszniewski).Elementem pracy zawierającym podsumowanie całości oraz najważniejsze wnioski jest zakończenie. Nieodzowną częścią procesu tworzenia pracy jest literatura, która pomogła zrozumieć specyfikę polskiej biedy, jej główne przyczyny oraz istotę. W celu zaprezentowania ważnych pozycji z punktu widzenia pracy, przedstawiłam także bibliografię. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis titled "Image of polish poverty after transformation - an analysis on the example of films" is to familiarize the reader with the image of poverty in Polish films produced after 1990. I analyzed the selected films and I presented the comments included in the descriptions of production on the portal filmweb.pl.Thereby, the reader will get acquainted about the impression, which analyzed images made on the recipient.In the first chapter, I focused on explaining the subject of poverty. Particular attention is devoted definition of poverty. This part is the starting point for further analysis relating to the characteristics of Polish poverty after the political transformation in Poland on the example of movies.The first chapter consist of four subsections. The first one refers to the distribution of poverty in absolute, relative and subjective.The second introduces the theme of poverty in relation to the socio-economic sciences and the humanities. In the third section of the first chapter I approached the issue of poverty in relation to the current discourse, the fourth I explained concepts such as inequality and social exclusion.The next chapter contains the most important definitions of poverty in a historical context. In the first instance approached the Christian paradigm, then positivism and the main assumptions of Marxism. In the third chapter, "Images of poverty in Poland" were discussed causes of poverty, factors which characterize the poverty in our country and the most common household out of the difficult conditions.This chapter consists of four subsections. In the first one based on the results of the Central Statistical Office presented the most relevant factors of poverty in Poland and the elements shaping poverty.Then I described the ways households out of a difficult situation and I described how poverty is shown on television.The purpose of the fourth chapter is to analyze movies that depict people's living conditions after the political transformation in Poland. In the first chapter, I described methods of poverty in the film. In the third section I examined persuasiveness of movies.For this purpose, I analyzed users' comments published on the descriptions of the films on the website filmweb.pl. Discussed in this chapter films presented in chronological order are: Arizona (1997, direction: Ewa Borzęcka), Poniedziałek (1998, direction: Witold Adamek), Cześć Tereska (2001, direction: Robert Gliński), Męska sprawa (2001, direction: Sławomir Fabicki), Pieniądze to nie wszystko (2001, direction: Juliusz Machulski), Edi (2002, direction: Piotr Trzaskalski), Komornik (2005, direction: Feliks Falk), Co słonko widziało (2006, direction: Michał Rosa), Czeka na nas świat (2006, direction: Robert Krzempek), Wszystko będzie dobrze (2007, direction: Tomasz Wiszniewski). Part of the work contains a summary of the whole, and the most important conclusions is ending. An indispensable part of the process of creating the work is literature that helped understand the specifics of Polish poverty, its main causes and essence. I presented also the bibliography. pl
dc.subject.pl bieda, wykluczenie, nierówność społeczna, transformacja ustrojowa, film, obraz pl
dc.subject.en poverty, exclusion, inequality, political transformation, movie, image pl
dc.contributor.reviewer Kajtoch, Wojciech [SAP11016184] pl
dc.contributor.reviewer Pielużek, Marcin pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100477-130741 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)