Jagiellonian University Repository

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

pcg.skipToMenu

Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi

Show full item record

dc.contributor.advisor Brzeziński, Bogumił [SAP11115708] pl
dc.contributor.author Szarłowicz, Jakub pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:36:05Z
dc.date.available 2020-07-26T17:36:05Z
dc.date.submitted 2015-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207566
dc.language pol pl
dc.title Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi pl
dc.title.alternative The right of deduction of input tax from the output tax due to expenditures related to motor vehicles pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest omówienie prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi. Omawiane zagadnienie jest przedmiotem licznych wątpliwości interpretacyjnych, które w bezpośredni lub pośredni sposób oddziałują na prowadzoną przez przedsiębiorców działalność gospodarczą. Pierwsza część definiuje podstawowe zagadnienia odnoszące się do prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz w zwięzły sposób odnosi się do podstaw prawnych i historii tegoż uprawnienia. W dalszej części pracy dokonano wykładni problematycznych pojęć. Zaprezentowane zostały również przesłanki warunkujące posiadanie przez podatnika prawa do pełnego albo częściowego odliczenia podatku naliczonego. Wśród licznych przesłanek głębszej analizie poddano wymogi budzące największe wątpliwości wśród przedsiębiorców, jak również organów podatkowych tj. klasyfikacja, konstrukcja oraz prywatny użytek pojazdu samochodowego, wydatki poniesione w okresach przejściowych, przeznaczenie pojazdów samochodowych wyłącznie na odsprzedaż, wynajem, wydatki na zakup paliw silnikowych. Krótkiej analizie poddano również wprowadzone oraz planowane zmiany w przedmiotowym zakresie. W przypadku spornych zagadnień przedstawiono różne stanowiska zajmowane przez organy podatkowe, sądy administracyjne oraz doktrynę. pl
dc.abstract.en The aim of the following master’s thesis is a discussion about the right of deduction of input value added tax from the amount of output value added tax due to expenditures related to motor vehicles. Discussed issue is a subject of numerous interpretative doubts that directly or indirectly affect the business run by entrepreneurs. The first part defines basic issues connected to the right of deduction of input tax and briefly refers to legal grounds and a history of this entitlement. The next one, problematic terms were interpreted. More over there were presented conditions for the right of full or partial deduction of input tax. Among numerous conditions there are requirements of main concern on both - entrepreneurs’ and tax authorities’ - sides, which were subject of more detailed analysis i.e. a classification, construction and private use of motor vehicles, expenses incurred in transition periods, destination of motor vehicles only for rent or resale, expenses incurred for purchases of fuel. The following part briefly analyses introduced and planned changes in the objective scope. In case of controversial issues the different positions taken by the tax authorities, administrative courts and doctrine are presented. pl
dc.subject.pl podatek od wartości dodanej; podatek naliczony; podatek należny; pojazd samochodowy; prawo do odliczenia; wynajem; odsprzedaż; prywatny użytek; konstrukcja; klasyfikacja pojazdów samochodowych; ewidencja przebiegu; samochód demonstracyjny; samochód testowy; pl
dc.subject.en value added tax; input tax; output tax; motor vehicle; right of deduction; rent; resale; private use; construction; clasification of motor vehicles; driver's logbook; demonstration vehicle; test car pl
dc.contributor.reviewer Brzeziński, Bogumił [SAP11115708] pl
dc.contributor.reviewer Pustuł, Jowita [SAP11019064] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100466-155810 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)