Jagiellonian University Repository

Model opieki nad kobietą z osteoporozą wywołaną menopauzą

pcg.skipToMenu

Model opieki nad kobietą z osteoporozą wywołaną menopauzą

Show full item record

dc.contributor.advisor Mierzwa, Anna [SAP20002584] pl
dc.contributor.author Szymańska, Marlena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:33:59Z
dc.date.available 2020-07-26T17:33:59Z
dc.date.submitted 2015-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207533
dc.language pol pl
dc.title Model opieki nad kobietą z osteoporozą wywołaną menopauzą pl
dc.title.alternative Model of care for women with osteoporosis caused by menopause pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Wstęp: Menopauza to okres fizjologicznych zmian w organizmie każdej kobiety. Nie jest to stan chorobowy, jednak objawy dla kobiety mogą być bardzo uciążliwe. Ważne jest, aby kobieta wkraczająca w okres przekwitania wiedziała, jak sobie radzić z występującymi problemami. Wpływ na zmniejszenie się masy kostnej ma występujący w tym czasie spadek estrogenów, co prowadzi do wystąpienia osteoporozy. Stan osteoporotyczny grozi częstszymi i trudniejszymi w leczeniu złamaniami. [1,2]Cel pracy: Opracowanie modelu opieki nad kobietą, u której wystąpiła osteoporoza jako następstwo menopauzy. Przedstawiony model opieki może okazać się pomocą dla kobiet w trakcie przekwitania. Będzie to również pomoc dla osób, które są zaangażowane w opiekę nad kobietą w trakcie hospitalizacji z powodu objawów menopauzy i osteoporozy.Materiał i metoda Praca powstała na podstawie analizy dostępnej literatury.Wyniki Sformułowano diagnozy pielęgniarskie w odniesieniu do opieki nad kobietą z osteoporozą wywołaną menopauzą. Do każdej diagnozy określono cel i interwencje pielęgniarskie. Przedstawiono oczekiwane wyniki podjętych interwencji.Wnioski Przedstawiony model opieki może okazać się potrzebny kobietom w trakcie przekwitania. Będzie to również pomoc dla osób, które są zaangażowane w opiekę nad kobietą w trakcie hospitalizacji z powodu objawów menopauzy i osteoporozy.Należy wiedzieć jakie objawy występują u kobiety w okresie menopauzy i jakie są metody ich łagodzenia. Warto poznać następstwa osteoporozy i sposoby jak im zapobiegać. pl
dc.abstract.en Introduction: The theme of the work is a model of care for women with osteoporosis caused by menopause. Menopause is a period of physiological changes in the body of every woman. It is not a condition, but symptoms for womencan be veryburdensome. It is important to women when they knew how to deal with common problems. The effect on the decrease in bone mass ispresent in that time, to decrease estrogen, which leads to osteoporosis. State of osteoporosis threatens more frequent and more difficult to treat fractures. [1,2]Object: The aim of this study was to develop a model of care for a woman whom has osteoporosis as a consequence of menopause. The model of care may be help for women during menopause. This will also help for people who are involved in the care of women during hospitalization due to the symptoms of menopause and osteoporosis.Material and method of work was based on an analysis of available literature.Results were formulated nursing diagnoses in relation to the care of women with osteoporosis caused by menopause. For each diagnosis was determined purpose and nursing interventions. Presents the expected results of the interventions.Conclusions It is important to know what symptoms occur in women during menopause and what are the methods of mitigation. It is worth to know the consequences of osteoporosis and how to prevent them. pl
dc.subject.pl menopauza, osteoporoza, zdrowie pl
dc.subject.en menopause, osteoporosis, health pl
dc.contributor.reviewer Mierzwa, Anna [SAP20002584] pl
dc.contributor.reviewer Matuszyk, Dorota [SAP20002349] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100427-165013 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)