Jagiellonian University Repository

Wpływ wybranych zmiennych na poczucie koherencji u chorych z cukrzycą typu 2

pcg.skipToMenu

Wpływ wybranych zmiennych na poczucie koherencji u chorych z cukrzycą typu 2

Show full item record

dc.contributor.advisor Reczek, Agata [SAP20001681] pl
dc.contributor.author Tomasiak, Joanna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:33:21Z
dc.date.available 2020-07-26T17:33:21Z
dc.date.submitted 2015-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207523
dc.language pol pl
dc.title Wpływ wybranych zmiennych na poczucie koherencji u chorych z cukrzycą typu 2 pl
dc.title.alternative The influence of selected variables on the sense of coherence in patients with type 2 diabetes pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Cukrzyca typu 2 to choroba o charakterze przewlekłym. Czynnikami mającymi ogromny wpływ na akceptację choroby, satysfakcję z życia oraz chęć w zaangażowaniu się do efektywnego leczenia jest poczucie koherencji. Badaniem objęto 58 losowo wybranych pacjentów cukrzycą typu 2. Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego za pomocą kwestionariusza ankiety własnej konstrukcji, którego integralną częścią był kwestionariusz poczucia koherencji SOC-29, Skala Satysfakcji z Życia (SWLS) oraz Skala Akceptacji Choroby (AIS). Badani najwyższy wynik osiągnęli na skali poczucia zaradności natomiast najniższy w poczuciu sensowności. Nie wykazano szczegółowych różnic między badaniami w zakresie globalnego SOC oraz jego składowych. Przyjęto poziom istotności p < 0,05. Wystąpienie cukrzycy typu 2 jako choroby przewlekłej jest istotne w kwestii akceptacji tej jednostki chorobowej a także satysfakcji z życia. Analizując przeprowadzone badania potwierdzono, iż wraz ze wzrostem poziomu satysfakcji z życia wzrastała poczucie zrozumiałości i poczucie zaradności u badanych. pl
dc.abstract.en Type 2 diabetes is a chronic disease with. Factors having a huge impact on the acceptance of the disease, satisfaction with life, and the desire of commitment to effective treatment is the sense of coherence. The study involved 58 randomly selected patients with type 2 diabetes study was conducted using a diagnostic survey by questionnaire of our own design, which was an integral part of the questionnaire SOC SOC-29 Satisfaction with Life Scale (SWLS) and the Acceptance of Illness Scale (AIS). Respondents highest score achieved on the scale of a sense of resourcefulness and the lowest in the sense of meaningfulness. There was no evidence of specific differences between research in the field of global SOC and its components. The level of significance at p <0.05. The occurrence of type 2 diabetes as a chronic disease is important in terms of acceptance of the disease and life satisfaction. Analysing the studies confirmed that with increasing levels of life satisfaction increased sense of clarity and a sense of resourcefulness in the test. pl
dc.subject.pl cukrzyca typu 2, poczucie koherencji (SOC), zachowania zdrowotne pl
dc.subject.en type 2 diabetes, sense of coherence (SOC), health behaviors pl
dc.contributor.reviewer Reczek, Agata [SAP20001681] pl
dc.contributor.reviewer Sura, Piotr [SAP20000551] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100416-183170 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)