Jagiellonian University Repository

Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

pcg.skipToMenu

Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Show full item record

dc.contributor.advisor Kiełkowski, Tadeusz [SAP11017652] pl
dc.contributor.author Skrzypczak, Maciej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:32:47Z
dc.date.available 2020-07-26T17:32:47Z
dc.date.submitted 2015-09-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207514
dc.language pol pl
dc.title Środki ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pl
dc.title.alternative Legal protection measures in procedure for granting of a public contract pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Prawo zamówień publicznych dotyczy procesu wydatkowania publicznych środków przez wszystkie podmioty nimi dysponujące. Proces ten został unormowany przez ustawodawcę jako postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. Aby możliwe było jego prawidłowe funkcjonowanie w praktyce, ustawodawca przewiduje środki ochrony prawnej, z których w razie potrzeby może skorzystać podmiot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Praca przedstawia podstawowe aspekty związane z prawem zamówień publicznych: ich znaczenie, zdefiniowanie zamówienia publicznego, czy wreszcie źródła normatywne i ich charakter prawny. W pracy omówiono zakres podmiotowy i przedmiotowy Prawa Zamówień Publicznych oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trakcie którego mogą zostać dokonane czynności, które staną się podstawą do zastosowania środka ochrony prawnej. Przedmiotem pracy są odwołanie oraz skarga do sądu opisane w niej od strony materialno-prawnej oraz proceduralnej. W Prawie Zamówień Publicznych ustawodawca przewidział system, który ma na celu ochronę porządku prawnego. W jego skład poza środkami ochrony prawnej wchodzą również, przedstawione w niniejszej pracy: przekazanie informacji o czynności bezprawnie podjętej albo zaniechanej oraz przynależna tylko Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. pl
dc.abstract.en Public Procurement Law refers to the process of spending public funds by all entities condusive of them. This process has been standardized by the legislature as the proceedings on granting a public contract in the Public Procurement Law. To allow its proper functioning in practice, the legislature provides legal protection measures, which if necessary could be used by the entity of the proceedings on granting a public contract. The paper presents the basic aspects of public procurement law: their meaning, definition of a public contract, the source of this law and their legal nature. The paper discusses the subjective and objective scope of the Public Procurement Law and the proceedings on granting a public contract, during which they may be made actions that will be the basis to apply a measure of legal protection. The dissertation deals with the appeal and the application to the court described therein from the substantive legal and procedural. The Public Procurement Law legislature included a system that aims to protect legal order. It contains, beyond Legal protection measures, also presented in this paper: to provide information on actions taken or unlawfully discontinued operations and belonging only to the President of the Public Procurement Office cassation appeal to the Supreme Court. pl
dc.subject.pl Prawo Zamówień Publicznych, Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, Środki ochrony prawnej, Odwołanie, Skarga do Sądu pl
dc.subject.en Public Procurement Law, Procedure for granting of a public contract, Legal protection measures, The appeal, Complaint to Court pl
dc.contributor.reviewer Kiełkowski, Tadeusz [SAP11017652] pl
dc.contributor.reviewer Golęba, Anna [SAP11018443] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100406-115357 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)