Jagiellonian University Repository

Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej w trybie fakultatywnym

pcg.skipToMenu

Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej w trybie fakultatywnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Kiełkowski, Tadeusz [SAP11017652] pl
dc.contributor.author Limanówka, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:32:24Z
dc.date.available 2020-07-26T17:32:24Z
dc.date.submitted 2015-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207508
dc.language pol pl
dc.title Uchylenie lub zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej w trybie fakultatywnym pl
dc.title.alternative The cancelation or changing of decision in a facultative procedure pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej w trybie fakultatywnymPierwszy rozdział sprowadza się do wyjaśnienia pojęcia weryfikacji decyzji administracyjnych, wyznaczenia ogólnego podziału środków prawnych jej służących i scharakteryzowania ich podstawowych cech. Ostatni temat tego rozdziału to niekonkurencyjność nadzwyczajnych trybów postępowania.Rozdział drugi dotyczy po pierwsze zasady trwałości decyzji ostatecznych. Następnie przedstawione są kwestie dotyczące decyzji prawidłowych i wadliwych w sposób niekwalifikowany jako aktach o szczególnym charakterze. Trzeci rozdział dotyczy problemu tożsamości sprawy zarówno w ujęciu podmiotowym jak i przedmiotowym. Kolejny rozdział poświęcony jest przesłankom uchylenia lub zmiany decyzji w trybach fakultatywnych. Części druga rozdziału czwartego opisuje tryb uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, a także kwestię zbiegu postępowania administracyjnego z postępowaniem na drodze sądowej oraz zagadnienie zbiegu postępowania odwoławczego z postępowaniem nadzwyczajnym.Piaty rozdział w całości uwagę swą skupia wokół zakresu przedmiotowego postępowania w trybie fakultatywnym. Ostatnie rozdział odnosi się do organu administracji publicznej jako właściwego do wzruszenia decyzji ostatecznych z art. 154 i 155 k.p.a. , granic jego uznania w kształtowaniu rozstrzygnięcia, a także w jakiej formie kończy postepowanie w trybie fakultatywnym. pl
dc.abstract.en The cancelation or changing of decision in a facultative procedure The first chapter explains the definition of verification of administrative decisions, general appointment of the legal measures that are used and description of its basic features. The last subject of this chapter deals with uncompetitivness of extraordinary procedures. The second chapter deals at the beginning with the principles of the persistence of final decisions. Following, the thesis deals with the subject of of correct and faulty decisions in unqualified mode as the acts of particular nature. The third chapter deals with the identity of the case both in the subjective as well as objective approach. The next chapter is devoted to the premises for cancelation or changing of the decision in a faculative procedures. The second part of the chapter describes the procedure of cancelation or changing of final decisions, as well as the coincidence of administrative proceedings and legal actions. It will also deal with the issue of coincidence of cancelation and extrodinary actions. The fifth chapter focuses entirely on objective measures in facultative procedure. The last chapter refers to the administrative magistrates’ mandate to influence final decisions from the aritcles 154 and 155 of administrative conduct codex, limits of its acknowledgement in shaping the settlement and in what form it finishes legal measures in facultative procedure. pl
dc.subject.pl weryfikacja decyzji,decyzja ostateczna,uchylenie lub zmiana decyzji,tryby fakultatywne, postępowanie nadzywczajne, pl
dc.subject.en verification of administrative decisions,final decisions, the cancelation or changing of decision,facultative procedure,extrodinary actions, pl
dc.contributor.reviewer Kiełkowski, Tadeusz [SAP11017652] pl
dc.contributor.reviewer Golęba, Anna [SAP11018443] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100400-137165 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)