Jagiellonian University Repository

Wpływ marki na decyzje konsumenckie na przykładzie elektroniki użytkowej marki Apple

pcg.skipToMenu

Wpływ marki na decyzje konsumenckie na przykładzie elektroniki użytkowej marki Apple

Show full item record

dc.contributor.advisor Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.contributor.author Sologub, Yuliya pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:31:12Z
dc.date.available 2020-07-26T17:31:12Z
dc.date.submitted 2015-10-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207489
dc.language pol pl
dc.title Wpływ marki na decyzje konsumenckie na przykładzie elektroniki użytkowej marki Apple pl
dc.title.alternative Brand influence on consumer behaviour on the example of consumer electronics Apple Company pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca poświęcona jest wpływowi marki na decyzje konsumenckie na przykładzie elektroniki użytkowej konkretnej marki. W naszych czasach marka ma wielkie oddziaływanie na konsumenta, dobrze rozleklamowana, dostosowana do współczesnego użytkownika pod każdym względem ma szanse zostać w czołówce marek, które są producentami produktów jednego rodzaju. Znaczenie dobrze i prawidłowo zaprojektowanej marki jest coraz bardziej doceniane przez przedsiębiorstwa i producentów różnych branż. Przed stworzeniem marki każdy producent poświęca masę czasu na to jak ona będzie w końcu wyglądać, i ciągle ją aktualizuje i doskonali. W pierwszym i drugim rozdziale pracy magisterskiej można się zapoznać i przybliżyć sobie terminologię tematu. Dlatego pierwsze dwa rozdziały stanowią bazę teoretyczną. W pierwszym rozdziale zostały przybliżone kwestie związane z pojęciem marki, jej wizerunkiem. Drugi rozdział jest poświęcony takiemu zjawisku jak przywiązanie do marki oraz czynnikom, które decydują o przywiązaniu klientów do marki. W trzecim rozdziale została zaprezentowana marka Apple. Opisana jej historia, szczegółowo omówiona działalność korporacji jak również została oceniona pozycja przedsiębiorstwa na rynku elektroniki użytkowej. Rozdział czwarty jest rozdziałem empirycznym, w którym została zaprezentowana opinia konsumentów o produktach marki Apple oraz czynniki, które mają największy wpływ na proces podejmowania decyzji kupna. Czwarty rozdział został stworzony z zastosowaniem metodologii badań. Do napisania pracy została wykorzystana literatura, która dotyczy tematu pracy i inne pomocnicze materiały, które pomogły przybliżyć istotę tematu i porzerzyć wiedzę na temat marki Apple. pl
dc.abstract.en The thesis is dedicated to brand influence on consumer behaviour on the example of consumer electronics. The brand has a great impact on the consumer in our time, well organized, adapter to the modern user in every aspect has a chance to be on the top of brands. The importance of well and properly designed brand is increasingly valued by companies and manufacturers in various industries. Before the creation of each brand, every manufacturer spends a lot of time on how it will eventually look like, and how to update and improve it. In the first and second chapter of the thesis can held to know and understand topic’s terminology. That’s why, the first two chapters represent the theoretical basis of this topic. In the first chapter are approximate issues related to the concept of the brand, its image. The second chapter is devoted to such a phenomenon as brand loyalty and factors that determine the commitment of customers to the brand. In the third chapter was presented the Apple brand. Described its history, discussed in detail corporate activity and the position of the company was assessed on the consumer electronics market. The fourth chapter is empirical chapter, there was presented the consumers opinion about Apple and the factors that have the greatest influence on the purchase decision-making process. The fourth chapter was created with using research methodology. To write this thesis has been used literature that relates to the topic and other auxiliary materials, which helped know better the essence of the subject and broaden knowledge about brand Apple. pl
dc.subject.pl wizerunek marki – marka – lojalność wobec marki – przywiązanie do marki pl
dc.subject.en brand image – brand – brand loyalty – brand marketing pl
dc.contributor.reviewer Klima, Janina [SAP11012527] pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100378-125325 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)