Jagiellonian University Repository

Zrównoważony łańcuch dostaw na przykładzie sektora fast fashion i Grupy Hennes and Mauritz

pcg.skipToMenu

Zrównoważony łańcuch dostaw na przykładzie sektora fast fashion i Grupy Hennes and Mauritz

Show full item record

dc.contributor.advisor Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.author Antoszak, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:31:08Z
dc.date.available 2020-07-26T17:31:08Z
dc.date.submitted 2015-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207488
dc.language pol pl
dc.title Zrównoważony łańcuch dostaw na przykładzie sektora fast fashion i Grupy Hennes and Mauritz pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W ostatnich latach coraz istotniejszym obszarem działalności przedsiębiorstw jest społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw (SSCM). To właśnie w tym obszarze przejawiają się kluczowe problemy etyczne stanowiące istotne ryzyko dla korporacji jak np. praca dzieci, dyskryminacja, czy też niebezpieczne warunki pracy. Ryzyko to wydaje się być najbardziej dostrzegalne w przypadku sektora odzieżowego korzystającego ze zdobyczy globalizacji, czy też różnych form offshoringu. Z punktu widzenia zarządzania przedsiębiorstwem istotna jest więc odpowiedź na pytania dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na implementację zasad zrównoważonego rozwoju do swojej działalności oraz jak wyglądają relacje między poszczególnymi podmiotami i interesariuszami tego dość rozbudowanego łańcucha. W pracy opisana jest także sama koncepcja logistycznego łańcucha dostaw z uwzględnieniem przemian związanych z postępem technologicznym. Z racji wyboru przedsiębiorstwa z branży odzieżowej - Hennes and Mauritz, analizie podlegała także struktura przedsiębiorstwa z uwzględnieniem specyfiki koncepcji fast fashion jak i sam model funkcjonowania łańcucha dostaw. Praca koncentruje się głównie na określeniu determinant implikujących powstanie i funkcjonowanie zrównoważonego łańcucha dostaw na przykładzie korporacji transnarodowej z sektora odzieżowego. pl
dc.abstract.en In recent years, an increasingly important area of activity of enterprises is corporate social responsibility (CSR) with a special focus on sustainable supply chain management (SSCM). In this area manifest key ethical issues that are a significant risk for corporations such as., child labor, discrimination, or dangerous working conditions. This risk seems to be most noticeable in the case of the clothing sector benefiting from globalization, or various forms of offshoring. From the perspective of business management is therefore essential answer to the question of why companies decide to implement the principles of sustainable development into their business and what are the relationships between the different actors and stakeholders of this fairly extensive chain. The thesis is described as the very concept of the logistics supply chain, taking into account changes related to technological progress. Due to their choice of undertaking the clothing industry - Hennes and Mauritz, the analysis also subject structure of the company, taking into account the specific nature of the concept of fast fashion and the same model of the supply chain. The thesis focuses primarily on identifying determinants imply the creation and operation of a sustainable supply chain as an example of transnational corporations from the clothing sector. pl
dc.subject.pl fast fashion – łańcuch dostaw – zarządzanie łańcuchem dostaw –– zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw – zrównoważony łańcuch dostaw pl
dc.subject.en fast fashion – supply chain – supply chain management – sustainable supply chain – sustainable supply chain management pl
dc.contributor.reviewer Jedynak, Monika [SAP11018721] pl
dc.contributor.reviewer Stępniewski, Jan [SAP11017919] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100376-184491 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy marketing i logistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)