Jagiellonian University Repository

ZNACZENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA ROZWOJU KRAJÓW I REGIONÓW NA PRZYKŁADZIE POLSKI I WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

pcg.skipToMenu

ZNACZENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA ROZWOJU KRAJÓW I REGIONÓW NA PRZYKŁADZIE POLSKI I WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Show full item record

dc.contributor.advisor Florczak, Waldemar pl
dc.contributor.author Iakovenchuk, Iaroslav pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:12:19Z
dc.date.available 2020-07-26T17:12:19Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207414
dc.language pol pl
dc.title ZNACZENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH DLA ROZWOJU KRAJÓW I REGIONÓW NA PRZYKŁADZIE POLSKI I WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO pl
dc.title.alternative The Effects of Foreign Direct Investment on the Host Country and Region Economic Growth (Poland and Małopolska region) pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy zaprezentowano wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na procesy gospodarcze kraju i regionu goszczącego. Dokonano teoretycznego przeglądu definicji bezpośrednich inwestycji zagranicznych wraz z czynnikami, które decydują o atrakcyjności innowacyjnej kraju lub regionu goszczącego. Omiówiona została struktura branżowa i kraje pochodzenia BIZ. Główny cel pracy został zrealizowany poprzez utworzenie trzech modeli ekonometrycznych, które prezentują wpływ BIZ na rynek pracy, handel oraz innowacyjność. Analiza roli BIZ w kształtowaniu się stopy bezrobocia wskazała na istotny wpływ zarówno w skali całego kraju, jak i w skali Małopolski. Dokonana analiza wpływu BIZ na handel międzynarodowy pokazała, że BIZ mają istotny wpływ na wolumen wymiany handlowej w skali regionu (Małopolski), ale nie w skali kraju. Trzeci model ekonometryczny dowodzi to, że wartość inwestycji BIZ w Polsce nie wpływa intensywnie na wielkość innowacyjności. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to investigate the impact of the influence of direct foreign investments on the host country and the region’s economic growth. The theoretical reviews of determination of Direct Foreign Investments were discussed and were also factors, which are decide about the attractiveness of country or hosting region. The Master’s thesis reveals branch structure and countries of origin of FDI. The main goal of this Master’s thesis was achieved by building econometric modeles wich show the influence of FDI on the unemployment rate, the trade and the innovativeness.The analysis of the role of FDI in the unemployment rate formation specializes in substantial influence both in Poland and in Małopolsky region. The influence of FDI on international trade shows that FDI have substantial influence on the volume of trade exchange in the Małopolska region, but not in Poland. The third econometric model demonstrates that the value of FDI in Poland does not influence the innovation performance intensively. pl
dc.subject.pl bezpośrednie inwestycje zagraniczne – handel – innowacyjność – kapitał zagraniczny – stopa bezrobocia pl
dc.subject.en foreign direct investment – trade – innovativeness – foreign capital – unemployment rate pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.reviewer Florczak, Waldemar pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100296-187863 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)