Jagiellonian University Repository

Status prawny sędziego w świetle wewnętrznych uregulowań w polskim sądownictwie administracyjnym

pcg.skipToMenu

Status prawny sędziego w świetle wewnętrznych uregulowań w polskim sądownictwie administracyjnym

Show full item record

dc.contributor.advisor Jakimowicz, Wojciech [SAP11017404] pl
dc.contributor.author Sadowska, Klaudyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:11:14Z
dc.date.available 2020-07-26T17:11:14Z
dc.date.submitted 2015-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207397
dc.language pol pl
dc.title Status prawny sędziego w świetle wewnętrznych uregulowań w polskim sądownictwie administracyjnym pl
dc.title.alternative The legal status of a judge in the light of the internal regulations in the Polish administrative jurdisdiction pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest tematyka statusu prawnego sędziego, omówiona w świetle wewnętrznych uregulowań w polskim sądownictwie administracyjnym. Przytoczone w pracy zagadnienia stanowią istotne kwestie z punktu widzenia zastosowania i obowiązywania poszczególnych krajowych źródeł prawa. Szczególnej uwadze zostały poddane źródła obowiązującego prawa, od konstytucyjnych i ustawowych aktów, po wszelkie uregulowania wewnętrzne, takie jak regulaminy, rozporządzenia, wytyczne, zarządzenia oraz kierunki nadzoru. Zanalizowana została specyfika, kształt oraz zakres szeroko pojmowanego prawa administracyjnego. Praca zawiera więc merytoryczną analizę statusu prawnego sędziego zobrazowaną w obliczu aktualnego porządku prawnego. Zagadnienia poruszone w pracy mają na celu ukazanie urzędu sędziowskiego w świetle aktów wewnętrznych sądownictwa administracyjnego. pl
dc.abstract.en The subject of this work is the legal status of a judge, discussed in the light of internal regulations in the Polish administrative judiciary. Quoted at work issues are important from the point of view applications various domestic sources of law. Specifically have been described the sources of applicable law from the constitutional and statutory acts to internal regulations such as rules, regulations, guidelines, orders and directions of supervision. Has been analyzed the specifcs, shape and broadly defined scope of administrative law. The work contains substantive analysis of the legal status of a judge show based on the current law. The issues raised in the work are intended to show status of Judge regarding to internal acts of administrative judiciary. pl
dc.subject.pl sąd administracyjny, status sędziego, akty prawne, wewnętrzne unormowania normatywne, wojewódzki sąd administracyjny, źródła prawa, konstytucja, ustawa, uchwały, regulamin, niezawisłość sędziów, kompetencje, kwalifikacje, urząd sędziego pl
dc.subject.en administrative court, status of the Judge, deeds, internal legal provisions, provincial administrative Court, the sources of law, constitution, law, resolution, rules, independence of judges, competencies, qualifications, judgeship pl
dc.contributor.reviewer Jakimowicz, Wojciech [SAP11017404] pl
dc.contributor.reviewer Dąbek, Dorota [SAP11015824] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100279-183162 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)