Jagiellonian University Repository

Zasada jednolitości władzy i zasada podziału władzy w polskich konstytucjach

pcg.skipToMenu

Zasada jednolitości władzy i zasada podziału władzy w polskich konstytucjach

Show full item record

dc.contributor.advisor Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.contributor.author Istrati, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:10:24Z
dc.date.available 2020-07-26T17:10:24Z
dc.date.submitted 2015-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207384
dc.language pol pl
dc.title Zasada jednolitości władzy i zasada podziału władzy w polskich konstytucjach pl
dc.title.alternative The principle of uniformity of powe and the principle of separation of power in the Polish constitutions pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca ma na celu przedstawienie dwóch zasad jednolitości władzy i podziału władzy na przykładzie wybranych konstytucji polskich. Zasady te zostały zanalizowane w oparciu o Konstytucję marcoweą, Konstytucję kwietniową, Konstytucję Przeczypospolitej Ludowej oraz Konstytucję z 1997 roku. Poszczególne konstytucje tworzą kolejno dwa rozdziały pracy, które poprzedzają dwa rozdziały poświęcone stosunkowo szczegółowej analizie pojęciu zasady jednolitości władzy oraz jednolitości władzy. Rozdziały odowłujące sie do polskich konstytucji to kolejno rozdział III oraz rozdział IV. Rozdział III dotyczy ujęcia zasady podziału władzy na przykładzie Konstytucji marcowej oraz Konstytucji z 1997 roku. Analiza zawarta w rozdziale IV dotyczy rezalizacji zasady jednolitości władzy na przykładac Konstytucji kwietniowej oraz Konstytucji PRLu. pl
dc.abstract.en The aim of the thesis is to present two principles such as uniformity of power and the separation of the power based on selected polish constitutions. These main principles were analyzed on the basis of The March Constitution, The April Constitution, The PRL Constitution and the Constitution from 1997. The individual constitutions are successively formed by two chapters of the thesis that precedes two chapters concerns relatively detailed analysis of the concepts of uniformity and separation of the power. The next chapters regard to polish constitutions is the III and the IV. The 3rd one concerns separation of the power included in March Constitution and Constitution from 1997 and the 4th chapter analyzes uniformity of the power shown in April Constitution and PRL Constitution. pl
dc.subject.pl podział władzy , jednolitość władzy, konstytucja marcowa, konstytucja kwietniowa, konstytucja PRL, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 1997, historia konstytucji polskich, pl
dc.subject.en separation of power, uniformity of power, the March Constitution, the April constitution, the constitution of PRL, the Constitution of the Republic of Polish 1997, histry of Polish Constitution pl
dc.contributor.reviewer Kulig, Andrzej [SAP11013098] pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100266-111908 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)