Jagiellonian University Repository

Jakość życia osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

pcg.skipToMenu

Jakość życia osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego

Show full item record

dc.contributor.advisor Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.contributor.author Zasadnia, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:08:38Z
dc.date.available 2020-07-26T17:08:38Z
dc.date.submitted 2015-10-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207356
dc.language pol pl
dc.title Jakość życia osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego pl
dc.title.alternative Quality of life of people with Crohn's disease and ulcerative colitis pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Wstęp: Choroba Leśniowskiego – Crohna (ChLC) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (WZJG) są zaliczane do grupy chorób nazywanych nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (NChZJ) o charakterze przewlekłym.Cel pracy: Ocena jakości życia osób z chorobą Leśniowskiego – Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Materiał i metody: Badaniem objęto 100 osób – 50 z chorobą Leśniowskiego – Crohna i 50 z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Jakość życia chorych oceniono na podstawie kwestionariusza WHOQOL – BREF (skrócona wersja). Do uzyskania informacji na temat respondentów wykorzystano ankietę autorską.Wyniki i wnioski: Stwierdzono, że ogólna percepcja jakości życia i zdrowia pacjentów z NChZJ jest niezadowalająca. Najwyższą jakość życia badani prezentowali w dziedzinie socjalnej, a najniższą w fizycznej. Nie zauważono korelacji pomiędzy danymi socjodemograficznymi a jakością życia. Czas trwania choroby i sposób leczenia wpływają na jakość życia. pl
dc.abstract.en Introduction: Crohn's disease (CD) and ulcerative colitis (UC) belong to the group of diseases known as non-specific inflammatory bowel diseases, they are chronic.Aim of the study: To assess the quality of life of patients with Crohn's disease and ulcerative colitis. Material and Methods: The study included 100 people - 50 with Crohn's disease and 50 with ulcerative colitis. Quality of life was assessed on the basis of a questionnaire WHOQOL – BREF (short version). To obtain information on the respondents used the survey author.Results and conclusions: It was found that the overall perception of quality of life and health of patients with inflammatory bowel diseases is unsatisfactory. The highest quality of life of the respondents presented in the social field, and the lowest in the physical. Not noticed correlation between socio-demographic factors and quality of life. The duration of the disease and treatment influence the quality of life. pl
dc.subject.pl Słowa kluczowe: choroba Leśniowskiego – Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, jakość życia, WHOQOL – BREF, pl
dc.subject.en Key words: Crohn's disease, ulcerative colitis, quality of life, WHOQOL - BREF pl
dc.contributor.reviewer Czupryna, Antoni [SAP20000005] pl
dc.contributor.reviewer Malinowska-Lipień, Iwona [SAP20002360] pl
dc.affiliation Wydział Nauk o Zdrowiu pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100235-183355 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WNOZ pl
dc.area obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej pl
dc.fieldofstudy pielęgniarstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)