Jagiellonian University Repository

Przestępczość zorganizowana w Polsce i system jej zwalczania

pcg.skipToMenu

Przestępczość zorganizowana w Polsce i system jej zwalczania

Show full item record

dc.contributor.advisor Dadak, Wojciech [SAP11011993] pl
dc.contributor.author Nowaczek, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:06:47Z
dc.date.available 2020-07-26T17:06:47Z
dc.date.submitted 2015-10-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207327
dc.language pol pl
dc.title Przestępczość zorganizowana w Polsce i system jej zwalczania pl
dc.title.alternative Organised crime in Poland and its combat system pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem przedmiotowej pracy magisterskiej jest ukazanie z punktu widzenia teoretycznego, charakterystyki pojęcia przestępczość zorganizowana, struktury zorganizowanych grup przestępczych oraz przedstawienie istoty wybranych aspektów zorganizowanych grup przestępczych w Polsce, a także poruszenie kwestii wynikających z praktycznego przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej. Niniejsza praca magisterska składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy pracy ma na celu zdefiniowanie pojęcia przestępczość zorganizowana, jak również ukazanie rodzajów przestępczości zorganizowanej. W tym fragmencie pracy ukazana została ponadto obszerna geneza przestępczości zorganizowanej w Polsce i na świecie oraz wykazano formy zbliżone do przestępczości zorganizowanej, celem ukazania różnic pomiędzy przestępczością zorganizowaną, a innymi formami działalności przestępczej, które często bywają z nią utożsamiane. Rozdział drugi skupiony jest w dużej mierze na ukazaniu form przestępczości zorganizowanej z podziałem na grupy kryminalne, narkotykowe oraz gospodarcze. W każdej z wymienionych grup zostały omówione najważniejsze rodzaje przestępstw popełnianych w zorganizowanych grupach przestępczych, kolejno o charakterze kryminalnym, narkotykowym oraz gospodarczym. Ponadto, w tej części pracy zawarto informacje dotyczące struktury zorganizowanych grup przestępczych oraz efektów działalności organizacji mafijnych. W ostatnim rozdziale pracy omówiono system zwalczania przestępczości zorganizowanej w ujęciu prawnym, penitencjarnym oraz instytucjonalnym. Zwieńczeniem pracy jest jej zakończenie zawierające analizę realizacji założonych celów pracy, podtrzymanie postawionej na wstępie pracy tezy oraz wnioski autorki pracy. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to show the theoretical point of view, the characteristics of the concept of organized crime, the structure of organized crime groups and to present the essence selected aspects of organized crime groups in Poland, and also raise the issue arising from the practical prevention of organized crime.This thesis consists of three chapters. The first chapter of work is to define the concept of organized crime, as well as to show the types of organized crime. In this passage work was also shown extensive genesis of organized crime in Poland and in the world and shown similar forms of organized crime, in order to show the differences between organized crime and other forms of criminal activity that are often equated with it. The second chapter is focused largely on showing forms of organized crime broken down by criminal groups, drug and economic conditions. In each of these groups they have been discussed the most important types of crimes committed in organized crime, subsequently a criminal, drug and economically. Moreover, in this part of the paper provides information on the structure of organized crime groups and the performance of the organization mafia. In the last chapter we discuss the system of combating organized crime in legal terms, penitentiary and institutions. The culmination of the work is to be completed including an analysis of implementation of the goals of work, maintaining bet at the beginning of the work and conclusions of the author's thesis work. pl
dc.subject.pl przestępczość zorganizowana, zorganizowana grupa przestępcza, mafia, organizacja mafijna, przestępstwo, przestępstwo zorganizowane, przemyt, handel ludźmi, policja, organy ścigania pl
dc.subject.en organized crime, organized crime group, mafia, mafia organization, crime, organized crime, smuggling, human trafficking, police, law enforcement authorities pl
dc.contributor.reviewer Drzazga, Edyta pl
dc.contributor.reviewer Dadak, Wojciech [SAP11011993] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100206-136725 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)