Jagiellonian University Repository

Franczyza jako model funkcjonowania firmy

pcg.skipToMenu

Franczyza jako model funkcjonowania firmy

Show full item record

dc.contributor.advisor Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.contributor.author Sieradzka, Natalia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:06:20Z
dc.date.available 2020-07-26T17:06:20Z
dc.date.submitted 2015-10-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207320
dc.language pol pl
dc.title Franczyza jako model funkcjonowania firmy pl
dc.title.alternative Franchise as a model of a company pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest przedstawienie franczyzy jako model funkcjonowania firmy. Przestawiona została istota franczyzy, jej geneza oraz podstawy prawne powiązań franczyzowych. Praca prezentuje główne aspekty związane z zagadnieniem franczyzy jako istnienia przedsiębiorstwa.W pracy dokonano analizy przedsiębiorstwa funkcjonującego pod franczyzą. Celem przeprowadzonej analizy była identyfikacja zalet oraz wad pojawiających się w modelach franczyzowych. Przeprowadzona analiza pogłębiła wiedzę o sprawności funkcjonowania firmy będącej pod franczyzą oraz funkcjonując pod własną marką.Poniższa praca przedstawia franczyzę w świetle literatury przedmiotu. Identyfikuje terminologię franczyzy, rodzaje i prawne aspekty oraz ukazując franczyzę od strony franczyzobiorcy. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to present the franchise as a model of a company. The origin and the legal basis of franchise relationships have been presented . The paper presents the main aspects related to the issue of franchise as the company's survival .The paper presents an analysis of a companies operating under franchise . The aim of the analysis was to identify the advantages and disadvantages of the model appearing in the franchise. The analysis deepened knowledge about the efficiency of the company holding the franchise and functioning under its own brand . This paper presents the franchise in the light of the literature. It identifies franchise terminology , types, legal aspects and revealing a franchise from the franchisee. pl
dc.subject.pl franczyza- franczyzobiorca- franczyzodawca- model funkcjonowania pl
dc.subject.en franchise- franchisee- franchisor- model of functioning pl
dc.contributor.reviewer Trojak, Mariusz [SAP11016779] pl
dc.contributor.reviewer Miklaszewska, Ewa [SAP11111627] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100199-132293 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rachunkowość i zarządzanie finansami pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)