Jagiellonian University Repository

SPOŁECZNE I NARODOWO-KULTURALNE ORGANIZACJE ORAZ TOWARZYSTWA WĘGRÓW NA ZAKARPACIU

pcg.skipToMenu

SPOŁECZNE I NARODOWO-KULTURALNE ORGANIZACJE ORAZ TOWARZYSTWA WĘGRÓW NA ZAKARPACIU

Show full item record

dc.contributor.advisor Kopyś, Tadeusz [SAP11116367] pl
dc.contributor.author Rokhov, Andrii pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:05:50Z
dc.date.available 2020-07-26T17:05:50Z
dc.date.submitted 2015-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207312
dc.language pol pl
dc.title SPOŁECZNE I NARODOWO-KULTURALNE ORGANIZACJE ORAZ TOWARZYSTWA WĘGRÓW NA ZAKARPACIU pl
dc.title.alternative Public and national and cultural Organizations also Societies of Hungarians on Transcarpathia pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Społeczność węgierska ma prawo na własną historyczną spuściznę, na rozwój swojej kultury, dla której bardzo ważnym elementem utrzymania są narodowo-kulturalne organizacje. Jednym z najważniejszych zadań tych organizacji, jest utrzymanie i rozwój kulturalnej spuścizny zakarpackich Węgrów. Organizacje te zajmują się utrzymaniem etnicznej świadomości, nawoływaniem społeczeństwa do poznawania kultury, jej renowacji, budowaniem nowych świątyń, otwieraniem narodowych szkół, tworzeniem radia i programów telewizyjnych, dzięki którym będzie można odkryć codzienne życie, tradycje i historię etnicznych grup Węgrów na ukraińskich ziemiach. Towarzystwa te pracują także nad założeniem nowych narodowo-kulturalnych organizacji, są organizatorami różnych imprez, festiwali, festynów itp. Dzięki ich pomocy tworzone są także nowe zespoły amatorskie. Ukraińscy naukowcy oraz historycy szczegółowo badali problemy historii Węgier i rozwój ukraińsko-węgierskich stosunków.Daną pracę licencjacką można uznać za aktualną ponieważ, analizując badania i publikacje, w których zaczęto rozwiązywać dany problem, można stwierdzić, że narodowo-kulturalne organizacje Węgrów na Zakarpaciu dotychczas nie stały się przedmiotem szczegółowego badania. Badanie ojczystych etnologii można przyporządkować do takich działów jak: teoretyko-metodologiczne i prawne zasady etnocentralnej polityki Ukrainy, prawny stan narodowej mniejszości w Ukrainie, dziejopisarstwo. Naturalne jest to, że w tych badaniach autorzy okazują uprzejmość takiemu fenomenowi, jak narodowo-kulturalne organizacje, lecz tylko w zakresie i kontekście swojego przedmiotu badania.Praca licencjacka składa się z wstępu, trzech rozdziałów, wniosku, spisu wykorzystanych źródeł oraz literatury. W pierwszym rozdziale pracy („Węgierska ludność na Zakarpaciu: historycznopolityczny aspekt”) rozpatrzę polityczne i historyczne tło tematu naszego badania. W drugim rozdziale („Stworzenie, organizacja i specyfika działalności Towarzystwa Węgierskiej Kultury Zakarpacia”) rozwinę problematykę najaktywniejszej organizacji Węgrów na Zakarpaciu. W trzecim rozdziale („Typologia narodowo-kulturalnych organizacji Węgrów Zakarpacia”) przeanalizuję: typologię, przesłanki tworzenia, organizację, strukturę i specyfikę działalności narodowo-kulturalnych organizacji Węgrów na Zakarpaciu.Osobliwość Zakarpacia polega na tym, że właśnie tu spotkały się i przeplotły granice czterech państw, dlatego wielonarodowość naszego kraju zawsze jest w centrum uwagi etnopolitycznych kwestii. Węgierska mniejszość na Zakarpaciu jest jedną z największych narodowych wspólnot w kraju. Ustawa „O narodowej mniejszości na Ukrainie” gwarantuje przedstawicielom węgierskiej ludności swobodę w wyborze i spełnieniu swoich praw i ich realizacji osobiście, jak też za pomocą odpowiedniego organu państwowego, organu miejscowego samorządu i organizacji społecznych. Jak już wspomniano, zaspokojeniu potrzeb węgierskiej mniejszości narodowej sprzyja praca Międzyrządowej ukraińsko-węgierskiej Komisji ds. ochrony praw mniejszości narodowej. Do tego czasu odbyło się dwanaście ogólnych posiedzeń Komisji, na których omawiano najaktualniejsze kwestie co do zabezpieczenia praw ukraińskiej mniejszości na Węgrzech i węgierskiej na Ukrainie.Kulturalno-narodowe i społeczno-polityczne życie węgierskiej mniejszości Zakarpacia jest jednym z najaktywniejszych ze wszystkich mniejszości narodowych.Czołowymi organizacjami węgierskiej mniejszości narodowej w Zakarpackim obwodzie są: Demokratyczny Związek Węgrów Ukrainy, Towarzystwo Węgierskiej Kultury Zakarpacia, Towarzystwo Węgierskiej Inteligencji Zakarpacia, Forum Węgierskich Organizacji Zakarpacia, Zakarpacka Węgierskojezyczna Pedagogiczna Organizacja, Zakarpackie Węgierskojezyczne Naukowe Towarzystwo, Zakarpackie Węgierskojezyczne Koło Studentów i Młodych Badaczy, Związek Węgierskich Dziennikarzy Zakarpacia, Związek Węgierskich Bibliotekarzy Zakarpacia, Węgierska Organizacja Pracowników Ochrony Zdrowia w Zakarpaciu i inne. pl
dc.abstract.en The Hungarian association has a right on own historical heritage, on development of the culture for that the very important element of maintenance are national and cultural organizations. One of major tasks of these organizations, there are maintenance and development of cultural heritage of Hungarians on Transcarpathia. Those organizations engage in maintenance of ethnic consciousness, call society to recognition of culture, her renovations, by the construction of new sacred objects, opening of national schools, creation of radio and telecasts, due to that it will be possible to open daily life, traditions and history of ethnic groups of Hungarians on Ukrainian earth. Those societies work also on founding of new national and cultural organizations, are the organizers of different events, festivals, celebrations and others like that Due to their help new amateur collectives are created also. The Ukrainian scientists also historians thoroughly investigated the problems of history of Hungary and development of the Ukrainian-Hungarian mutual relations.Hired licentiate it can admit actual as, analysing researches and publications in that it is begun to settle this problem, it is possible to establish, that national and cultural organizations of Hungarians on Transcarpathia to this day did not become the article of the detailed research. Research of home ethnologies it is possible take to such departments how: metodologic and legal principles of national politics of Ukraine, legal founding of minority in Ukraine, historiography. Natural then, that in these researches authors pay attention to such phenomenon, how national and cultural organizations, but only in a sphere and context of the article of research.Work of licentiate consists of entry, three divisions, suggestion, list of the used sources also literature. In the first division of work ("Hungarian population on Transcarpathia: historical and political aspect") I will consider the political and historical background of our theme of research. In the second division ("Creation, organization and specific of activity of Society of Hungarian Culture of Hungarians on Transcarpathia ") I will develop the range of problems to the most active organization of Hungarians on Transcarpathia . In the third division ("Typology of national and cultural organizations of Hungarians on Transcarpathia") I will analyse: typology, pre-conditions of creation, organization, structure and specific of activity of national and cultural organizations of Hungarians on Transcarpathia.Feature of of Transcarpathia consists in that exactly here met and interlaced the borders of four states, that is why multinationality of our country always is in highlight national politics questions. The Hungarian minority on of Hungarians on siations in a country. Law "On minority on Ukraine" avouches for the representatives of the Hungarian population freedom in a choice and realization of the rights and their realization personally, how also for help corresponding public low, department of local self-government and public organizations. pl
dc.subject.pl Węgrów,Zakarpacie,organizacje,Towarzystwo Węgierskiej Kultury Zakarpacia,Ukraina,mniejszości pl
dc.subject.en Transcarpathia,national,Hungarians,Ukraine,minority,politic,organizations pl
dc.contributor.reviewer Niedźwiedzki, Dariusz [SAP11013454] pl
dc.contributor.reviewer Kopyś, Tadeusz [SAP11116367] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100189-158372 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)