Jagiellonian University Repository

Wpływ kultury szwedzkiej na kształtowanie wizerunku Ikei

pcg.skipToMenu

Wpływ kultury szwedzkiej na kształtowanie wizerunku Ikei

Show full item record

dc.contributor.advisor Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.author Kowalska, Izabela pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:05:46Z
dc.date.available 2020-07-26T17:05:46Z
dc.date.submitted 2015-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207311
dc.language pol pl
dc.title Wpływ kultury szwedzkiej na kształtowanie wizerunku Ikei pl
dc.title.alternative The impact of Swedish national culture on creating the image of Ikea pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest zbadanie czy i jak kultura narodowa danego kraju wpływa na kształtowanie wizerunku marek oraz produktów z niego pochodzących na przykładzie szwedzkiego przedsiębiorstwa- Ikea. Praca została podzielona na dwie części, z których pierwszą stanowi ujęcie teoretyczne koncepcji kultury narodowej, marki korporacyjnej oraz narodowych kultur zarządzania. Natomiast druga część to wyniki badań własnych oraz analiza działań Ikei w sferze public relations. W części teoretycznej przytoczono różne ujęcia tematyki brandingu narodowej. Część empiryczna pracy składa się z analizy działań Ikei z zakresu public relations oraz analizy badań własnych autorki przeprowadzonych techniką kwestionariusza ankiety z 100 klientami Ikei w Krakowie podzielonych na pięć kategorii wiekowych po równo dla każdej płci. Źródło materiału badawczego w zakresie public relations stanowią spoty reklamowe dostępne w aplikacji Youtube, Raport Zrównoważonego Rozwoju 2014 oraz inne materiały prasowe dostępne na stronie www.ikea.com. Z analizy tych danych wynika, iż podejmowane przez Ikeę działania są zgodne z wizerunkiem Szwecji i Szwedów, ale także ich kulturą narodową, ważnymi dla niej wartościami i szwedzką marką narodową. Co więcej, przedstawione wyniki ankiety pokazują, iż respondenci znają kraj pochodzenia Ikei i jako jej najważniejszą cechę wskazują: „Szwecja/ Szwedzi”, na co wskazało 87% badanych. pl
dc.abstract.en The aim of this study is to investigate whether and how country`s national culture influences on creating the image of brands and products derived from it on the example of the Swedish company- Ikea. This study is divided into two parts, the first of which contains theoretical background of concepts of national culture, corporate brand and national styles of managements. In the theoretical part quoted various research approaches of national branding. The second part of that study the analysis of Ikea`s public relations activities is the results of and the author's own survey analysis conducted on a questionnaire with 100 clients Ikea in Krakow divided into five age categories equally for each sex. Sourced materials for research in the field of public relations are the spots available in the application Youtube, Sustainability Report 2014 and other press materials available at www.ikea.com. The analysis of these data shows that actions taken by Ikea are consistent with the image of Sweden and Swedes, but also with their national culture, important values and Swedish national identity. Furtermore, presented results of the survey show that respondents know the country of origin and Ikea as its most important feature as: "Sweden / Swedish", which was indicated by 87% of interviewees. pl
dc.subject.pl BRANDING NARODOWY-IKEA-SZWECJA-WIZERUNEK KRAJU pl
dc.subject.en COUNTRY IMAGE-IKEA-NATIONAL BRANDING-SWEDEN pl
dc.contributor.reviewer Sasak, Janusz [SAP11018776] pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100188-135249 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)