Jagiellonian University Repository

Nazwy własne w Granicy Zofii Nałkowskiej

pcg.skipToMenu

Nazwy własne w Granicy Zofii Nałkowskiej

Show full item record

dc.contributor.advisor Kubiszyn-Mędrala, Zofia [SAP11011910] pl
dc.contributor.author Grela, Ewelina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:05:31Z
dc.date.available 2020-07-26T17:05:31Z
dc.date.submitted 2015-10-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207307
dc.language pol pl
dc.title Nazwy własne w Granicy Zofii Nałkowskiej pl
dc.title.alternative Proper names in The border by Zofia Nałkowska pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Prezentowana praca jest studium z zakresu onomastyki literackiej, dziedziny badań humanistycznych łączącej metody badawcze różnych gałęzi humanistyki: językoznawstwa, poetyki oraz historii literatury. Jej głównym celem jest językowo-stylistyczny opis nazw własnych wyekscerpowanych z powieści pt. Granica Zofii Nałkowskiej. Praca składa się z sześciu części: 1) wstępu opisującego metodologię badań i zakres materiału; 1) rozdziału I zawierającego podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące onomastyki oraz onomastyki literackiej;2) rozdziału II dotyczącego Zofii Nałkowskiej i jej twórczości;2) rozdziału III o charakterze językoznawczym, w którym przedstawiono i poddano analizie nazwy wyekscerpowane z powieści;3) rozdziału IV o charakterze stylistycznym, poświęconego opisowi funkcji nazewnictwa Granicy;4) rozdziału V, w którym zamieszczono uwagi końcowe.Zgromadzony materiał nazewniczy pozwolił na wyodrębnienie następujących funkcji nazw własnych: lokalizacyjnej, socjologicznej, treściowej, aluzyjnej, ekspresywnej, informacyjnej oraz werystycznej. Ponadto na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż nazewnictwo badanej powieści wpisuje się w realistyczny nurt nazewniczy. pl
dc.abstract.en The presented work is a study in the field of literary onomastics, a branch of humani-ties research combining methods from various other branches: linguistics, poetics and literar-ture history. Its main aim is a linguistically-stylistic description of proper names accumulated from the The border by Zofia Nałkowska. The work consists of six parts:1) introduction describing the research methodology and the scope of the material;1) chapter I concerning basic theoretical knowledge of onomastics and literary onomastics;2) chapter II about Zofia Nałkowska and her literary work;2) chapter III of a linguistic character, in which proper names accumulated from the disscused novel were presented and analyzed;3) chapter IV of a stylistic character, including the description of the naming function in The border;4) chapter V, which contains of final remarks.The collected naming material made it possible to identify the following features of the proper names: locational function, sociological function, semantic function, allusive function, expressive function, information function and veristic function. Moreover, the analysis allowed us to conclude that discussed novel fits in the realistic trend of naming. pl
dc.subject.pl Zofia Nałkowska, Granica, onomastyka literacka, nazwy własne pl
dc.subject.en Zofia Nałkowska, The border, literary onomastics, proper names pl
dc.contributor.reviewer Sagan-Bielawa, Mirosława [SAP11017825] pl
dc.contributor.reviewer Kubiszyn-Mędrala, Zofia [SAP11011910] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100184-162134 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)