Jagiellonian University Repository

Metaforyczna konceptualizacja SMUTKU w języku szwedzkim

pcg.skipToMenu

Metaforyczna konceptualizacja SMUTKU w języku szwedzkim

Show full item record

dc.contributor.advisor Pietrzak-Porwisz, Grażyna [SAP11014034] pl
dc.contributor.author Świeżak, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:05:00Z
dc.date.available 2020-07-26T17:05:00Z
dc.date.submitted 2015-09-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207299
dc.language pol pl
dc.title Metaforyczna konceptualizacja SMUTKU w języku szwedzkim pl
dc.title.alternative Metaphorical conceptualizations of the feeling of SORROW in Swedish pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca licencjacka bada metaforyczne konceptualizacje uczucia smutku w języku szwedzkim. Została napisana według założeń językoznawstwa kognitywnego, zatem metafora jest w niej postrzegana jako jedno z najbardziej niezbędnych i powszechnych narzędzi pojmowania abstrakcyjnych zjawisk, takich jak uczucia. Metafora pojawia się w wyrażeniach, które badam, jako przejaw metaforycznych konceptualizacji w języku. Moim celem jest odkrycie, jakie konceptualizacje leżą u podstaw badanych zwrotów oraz rozważenie ich konwencjonalności. W tym celu wybrałam około 600 wyrażeń z korpusu Uniwersytetu w Göteborgu. Są to przykłady wystąpienia słowa "smutek"[szw. sorg] w dziełach szwedzkiej literatury pięknej z lat 1960 - 2013. Drugim źródłem badanych wyrażeń jest słownik frazeologiczny "Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och Fraser" (2003). pl
dc.abstract.en This thesis investigates metaphorical conceptualizations of the feeling of sorrow in Swedish. It has been written according to assumptions of cognitive linguistics. Metaphor is therefore perceived in this thesis as the most necessary and common tool to conceive abstract phenomenon such as feelings. Metaphor appears in the phrases I investigate as a manifestation of ametaphorical conceptualization in language. My goal is to discover what kind of conceptualizations lies at the basis of these phrases and to consider their conventionality. For this purpose I have chosen approximately 600 phrases from the corps of the University in Gothenburg. They are examples of appearance of the word „sorrow” in Swedish Belles-lettres published between 1960 and 2013. The second source of study material is Swedish phrasebook "Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser" (2003). pl
dc.subject.pl smutek, metafora, językoznawstwo kognitywne, konceptualizacja, domena pojęciowa, konwencjonalność, szwedzki, uczucia, frazeologia, model konceptualizacji, model pojęciowy, Lakoff, Johnson, Kövecses, orientacyjne, strukturalne, ontologiczne metafory pl
dc.subject.en sorrow, metaphor, cognitive linguistics, conceptualization, conceptual domain, corps, Swedish, Belles-lettres, feelings, phraseology, conceptual model, cognitive model, Lakoff, Johnson, Kövecses, orientational, structural, ontological metaphors pl
dc.contributor.reviewer Jazowy-Jarmuł, Monika [SAP11017177] pl
dc.contributor.reviewer Pietrzak-Porwisz, Grażyna [SAP11014034] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100176-113584 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia szwedzka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)