Jagiellonian University Repository

Finansowanie partii politycznych w Polsce w świetle ustawy o partiach politycznych z 1997 roku

pcg.skipToMenu

Finansowanie partii politycznych w Polsce w świetle ustawy o partiach politycznych z 1997 roku

Show full item record

dc.contributor.advisor Karp, Janusz [SAP11017403] pl
dc.contributor.author Radziszowska, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:04:22Z
dc.date.available 2020-07-26T17:04:22Z
dc.date.submitted 2015-10-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207289
dc.language pol pl
dc.title Finansowanie partii politycznych w Polsce w świetle ustawy o partiach politycznych z 1997 roku pl
dc.title.alternative Financing of political parties in the light of the law on political parties from 1997 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem tej pracy magisterskiej jest omówienie zasad finansowania partii politycznych w Polsce w świetle znowelizowanej ustawy o partiach politycznych oraz analiza funkcjonowania systemu nadzoru nad gospodarką pieniężną tych zrzeszeń polityków. Praca jest podzielona na trzy rozdziały. Pierwsza część nosi tytuł ,,Zagadnienia wstępne’’. Zostało w niej wyjaśnione znaczenie terminu ,,partia polityczna’’, następnie wskazano funkcje jakie pełnią organizacje polityczne, by na końcu scharakteryzować przyjęte w doktrynie modele finansowania działalności partyjnej. Druga część pod tytułem ,,Finansowanie partii politycznych’’ zawiera komentarz do ustawy o partiach politycznych. Omówienie wspomnianej regulacji ustawowej rozpoczęto od analizy zasad i źródeł finansowania ugrupowań politycznych, potem skupiono się na opisaniu subwencji budżetowej i warunkach nabycia prawa do jej otrzymania, następnie poświęcono uwagę Funduszowi Eksperckiemu i Wyborczemu, by przejść do przybliżenia obowiązku informacyjnego partii. Ostatni rozdział ,,Nadzór nad finansowanie partii politycznych’’ przedstawia system kontroli nad gospodarką pieniężną sprawowany przez organy państwa jak i społeczeństwo. pl
dc.abstract.en The aim of this thesis is to discuss the rules of financing political parties in Poland in the light of the revised law of political parties and the analysis of the functioning of the system of supervision of the monetary economy of these associations of politicians.The thesis is divided into three chapters. The first part has a title ,,The initial Issues’’. It explains the meaning of the term ,,political party’’, indicates what functions political organizations perform and describes the models of financing political parties.The second part has a title ,,Financing of political parties’’. It contains a commentary on the law on political parties. It describes the sources of funding of the political groups, the budgetary grants and conditions for acquisition of the right to receive them, the institution of ,,The Expert Fund’’ and ,,The Electoral Fund’’ and the duty to provide the financial documents . The last chapter has a title ,,The supervision of the funding of political parties’’ It presents the system of control over the monetary economy exercised by the authorities and the Polish society. pl
dc.subject.pl partia polityczna, ustawa o partiach politycznych, finansowanie, subwencja, dotacja, Fundusz Wyborczy, Fundusz Ekspercki, system kontroli, obowiązek informacyjny pl
dc.subject.en political parties, the law on political parties, financing, the budget grants, the Expert Fund, the Electoral Fund, the system of supervision, the information obligation pl
dc.contributor.reviewer Karp, Janusz [SAP11017403] pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100164-130479 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)