Jagiellonian University Repository

Wykorzystanie wizerunku Krakowa w filmowych adaptacjach powieści. Analiza "Listy Schindlera" Stevena Spielberga, "Spisu cudzołożnic" Jerzego Stuhra i "Uwikłania " Jacka Bromskiego

pcg.skipToMenu

Wykorzystanie wizerunku Krakowa w filmowych adaptacjach powieści. Analiza "Listy Schindlera" Stevena Spielberga, "Spisu cudzołożnic" Jerzego Stuhra i "Uwikłania " Jacka Bromskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Demby, Łucja [SAP11015082] pl
dc.contributor.author Knapik, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:03:25Z
dc.date.available 2020-07-26T17:03:25Z
dc.date.submitted 2015-10-08 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207274
dc.language pol pl
dc.title Wykorzystanie wizerunku Krakowa w filmowych adaptacjach powieści. Analiza "Listy Schindlera" Stevena Spielberga, "Spisu cudzołożnic" Jerzego Stuhra i "Uwikłania " Jacka Bromskiego pl
dc.title.alternative The use of the image of Cracow in the film adaptations of novels. Analysis of "Schindler's List" by Steven Spielberg, "Spis cudzołożnic" by Jerzy Stuhr and "Uwikłanie" by Jacek Bromski pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Streszczenie W niniejszej pracy magisterskiej poddaję analizie filmowe adaptacje, których twórcy w różny sposób wykorzystują wizerunek Krakowa. Głównym powodem wyboru takiego tematu pracy jest moje zainteresowanie zagadnieniem adaptacji filmowej oraz chęć przedstawienia różnych obrazów Krakowa, jakie możemy oglądać w poszczególnych filmach.Na samym początku przedstawiam stereotypowy wizerunek Krakowa jako miasta, wyszczególniając najbardziej charakterystyczne dla niego elementy, do których później nawiązuję przy omawianiu poszczególnych produkcji. Następnie przybliżam krótko samo zagadnienie adaptacji filmowej, prezentując różne typologie tego zjawiska. Zwracam uwagę na to co w mojej opinii jest najważniejsze podczas analizy filmu powstałego na podstawie książki.Pierwszym filmem opisanym przeze mnie w niniejszej pracy jest Lista Schindlera Stevena Spielberga. Jest to przykład adaptacji, która w dużym stopniu zachowuje wierność w stosunku do literackiego oryginału. Kraków jest w filmie miejscem akcji uwarunkowanym historycznie. Nie mogło ono zostać zmodyfikowane ze względu na przedstawione w filmie wydarzenia, które w rzeczywistości miały miejsce właśnie w Krakowie.Kolejnym omawianym przeze mnie filmem jest Spis cudzołożnic Jerzego Stuhra. Ta adaptacja jest dziełem odbiegającym nieco od oryginału pod względem treści, jednak zachowującym charakter przenoszonej na ekran prozy. Kraków urasta tutaj do rangi samego bohatera dzieła. Wokół wycieczki po tym właśnie mieście kręci się całość akcji, zarówno filmu jak i książki.W ostatnim rozdziale zajmuję się filmem Jacka Bromskiego pt. Uwikłanie. Adaptacja w wielu aspektach odbiega od literackiego pierwowzoru. Reżyser zmienił część wątków, postać głównego bohatera oraz, co istotne, przeniósł miejsce akcji z Warszawy do Krakowa. Miasto w filmie jest przedstawione od jak najlepszej strony. Reżyser ukazuje jedynie tę piękną część stolicy Małopolski. W ten sposób film stał się żywą reklamą Krakowa. pl
dc.abstract.en Summary In a thesis I portray the image of Cracow in the film adaptations of novels. I present film adaptations which depict image of Cracow in a different ways. The main reason of choosing this topic is my interest in adaptations and also willingness to show different images of Cracow, which can be seen in various films.At the very beginning I present stereotypical image of Cracow as a city, detailing the most characteristic elements. I will refer to them later during the discussion of individual production. Subsequently, I describe briefly the issue of the film adaptation, presenting different typology of the adaptation. I emphasize what is, in my opinion, the most important in the analysis of the film which is based on the book.First movie presented in this thesis is Schindler's List directed by Steven Spielberg. This is an example of adaptation, which largely remains faithful relative to the original literature. In this movie Cracow is the place which is determined by the history. Location could not be modified because the story in fact took place exactly in this city.The following movie is Spis cudzołożnic directed by Jerzy Stuhr. This adaptation slightly differs from the original version in terms of content, but preserve the character of the prose. Cracow raises to the rank of the hero. The entire action revolves around the city tour, both the movie and the book.In the last chapter I look at Uwikłanie directed by Jacek Bromski. Adaptation in many aspects departs from the literary prototype. The director has changed some topics, the central character and, importantly, transferred location from Warsaw to Cracow. The city in the film is presented from their best side. The director presents only this beautiful part of the capitol of Lesser Poland. In this way the movie has become the living advertisement of Cracow. pl
dc.subject.pl Kraków, adaptacja, film, miasto, Uwikłanie, Jacek Bromski, Lista Schindlera, Steven Spielberg, Spis cudzołożnic, Jerzy Stuhr pl
dc.subject.en Cracow, adaptation, film, city, Uwikłanie, Jacek Bromski, Schindler's List, Steven Spielberg, Spis cudzołożnic, Jerzy Stuhr pl
dc.contributor.reviewer Demby, Łucja [SAP11015082] pl
dc.contributor.reviewer Kolasińska-Pasterczyk, Iwona [SAP11013464] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100149-183233 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)