Jagiellonian University Repository

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE URZĘDU MIEJSKIEGO W LIBIĄŻU

pcg.skipToMenu

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE URZĘDU MIEJSKIEGO W LIBIĄŻU

Show full item record

dc.contributor.advisor Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.contributor.author Cora, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:59:47Z
dc.date.available 2020-07-26T16:59:47Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207217
dc.language pol pl
dc.title MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE URZĘDU MIEJSKIEGO W LIBIĄŻU pl
dc.title.alternative Motivation of staff in the Office of the City of Libiąż pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedstawiona została problematyka motywacji pracowników oraz jej wpływ na efektywność i jakość pracy. Skuteczna motywacja stymuluje ludzkie zachowania i działania. Motywowanie jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu efektywności pracy. W pracy zaprezentowano teorie motywacji, przedstawiono z jakich elementów może składać się system motywowania pracowników oraz omówiono finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne, które są niezbędne do stworzenia optymalnego systemu premiowania, mającego wpływ na zwiększenie wydajności i poprawę jakości wykonywanej pracy. Ponadto ukazano czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi w urzędzie, w jaki sposób odbywa się proces motywowania pracowników w Urzędzie Miejskim w Libiążu i w jakim stopniu może zadowolić on pracowników. pl
dc.abstract.en It presented the issue of employee motivation and its impact on the efficiency and quality of work. Effective motivation stimulates human behaviors and actions. Motivation is one of the most important work efficiency growth factor. The paper presents the theories of motivation, shows what elements may consist of a system to motivate staff and discusses the financial and non-financial motivators that are necessary to create the optimal bonus system, having the effect of increasing productivity and improving the quality of their work. Moreover, what is shown is the human resources management in the office, the process of motivating employees at the Municipal Office in Libiąż and to what extent it can satisfy employees. pl
dc.subject.pl motywacja – praca – pracownik samorządowy – zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject.en motivation – work – local government employee – human resource management pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.contributor.reviewer Stuss, Magdalena [SAP11018107] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100082-167317 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie zasobami ludzkimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)