Jagiellonian University Repository

Dług publiczny i deficyt budżetowy jako determinanty wzrostu gospodarczego państwa

pcg.skipToMenu

Dług publiczny i deficyt budżetowy jako determinanty wzrostu gospodarczego państwa

Show full item record

dc.contributor.advisor Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.contributor.author Świętoniowska, Aneta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:59:20Z
dc.date.available 2020-07-26T16:59:20Z
dc.date.submitted 2015-10-06 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207210
dc.language pol pl
dc.title Dług publiczny i deficyt budżetowy jako determinanty wzrostu gospodarczego państwa pl
dc.title.alternative Public debt and budget deficit as determinants of national economic growth pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca ma na celu zanalizowanie wpływu jaki ma dług publiczny i deficyt budżetowy na wzrost gospodarczy państwa. Rozdział pierwszy zawiera teoretyczne rozważania na temat deficytu budżetowego - powstawanie, sposób obliczania, bezpieczne granice wysokości deficytu oraz możliwości jego finansowania. W drugim rozdziale zawarta została analiza zjawiska długu publicznego - jego powstawanie, sposoby pomiaru, instrumenty zaciągania długu publicznego. Rozdział kończy podsumowanie przedstawiające skutki deficytu i długu publicznego dla kondycji finansowej państwa oraz przyszłego rozwoju. Rozdział trzeci poświęcony został w całości zagadnieniu wzrostu gospodarczego. Teoria została wsparta przykładami wzrostu gospodarczego różnych państw świata. W rozdziale przedstawione zostały również najpopularniejsze wskaźniki używane w celu oceny wzrostu gospodarczego poszczególnych państw. Ostatni rozdział zawiera analizę wpływu deficytu i długu publicznego na sytuację gospodarczą Polski w latach 2004-2014. pl
dc.abstract.en This thesis makes an attempt to explain the impact of public debt and budget deficit on national economic growth. The first chapter contains theoretical considerations about the budget deficit - the genesis, methodology of computation, its secure borders and financing.The second chapter includes an analysis of the issue of public debt - debt incurrence, ways of measuring and instruments of borrowing. The third chapter is entirely dedicated to the issue of national economic growth. The theory is supported by examples of economic growth of different countries of the world. The chapter also presents the most popular indicators used to assess the economic growth of individual countries. The last chapter analyzes the impact of government deficits and debt on the economic situation of Polish in the years 2004-2014. pl
dc.subject.pl dług publiczny, deficyt budżetowy, wzrost gospodarczy, Polska, deficyt sektora finansów publicznych, deficyt general government, dług sektora finansów publicznych, pl
dc.subject.en public debt, budget deficit, economic growth, Poland, the general government deficit, the deficit of the general government, public finance sector debt, pl
dc.contributor.reviewer Włudyka, Tadeusz [SAP11008780] pl
dc.contributor.reviewer Porzycki, Marek [SAP11118167] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100075-114253 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)