Jagiellonian University Repository

L'arte di comunicazione nel linguaggio medico

pcg.skipToMenu

L'arte di comunicazione nel linguaggio medico

Show full item record

dc.contributor.advisor Bartkowiak-Lerch, Magdalena pl
dc.contributor.author Kijania, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:57:40Z
dc.date.available 2020-07-26T16:57:40Z
dc.date.submitted 2015-09-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207184
dc.language ita pl
dc.subject.other COMUNICAZIONELINGUAGGIO VERBALELINGUAGGIO DEL CORPOLINGUAGGIO SPECIALISTICOLIVELLI DEI TESTI MEDICIELEMENTI DELLA COMUNICAZIONE pl
dc.title L'arte di comunicazione nel linguaggio medico pl
dc.title.alternative Sztuka komunikowania w języku medycyny pl
dc.title.alternative The Art of Communication in Medical Languge pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Porozumiewanie się jest dynamicznym procesem werbalnym i nie werbalnym w którym biorą udział nadawca i odbiorca .Aby mogła zaistnieć komunikacja potrzebny jest kanał do przepływu informacji oraz kod dzięki któremu zostanie ona rozszyfrowana. Słowa są podstawowym narzędziem porozumiewania się, jednak mowa ciała posiada większą siłę ekspresji wywołując pewne reakcje zarówno rozmówcy jak odbiorcy. Jezyk medycyny należy do tzw języków specjalistycznych i charakteryzuje się dużym stopniem uzycia terminologii technicznej. Komunikacja techniczna odbywa się w scisłym gronie osób przekazujących sobie wiedzę i tworzących teksty hermetyczne bogate w pojęcia dostępne tylko dla uczestników posiadających kompetencje aby rozszyfrować kod. Uczestnicy komunikacji w zakresie języka medycznego powinni także posiadać umiejętności komunikacyjne aby dostosować rodzaj tekstu odpowiednio do poziomu reprezentowanego przez rozmówcę oraz do sytuaji w jakiej się on znajduje. Komunikacja wjęzyku medycyny jest również sztuką którą można opanować. Wymaga to jednak ciągłego doskonalenia się. pl
dc.abstract.en Communication is a dynamic process – either verbal or nonverbal – involving the communicator and the recipient. For communication to happen there must be a channel that information will flow through and a code with which it may be decrypted. Words are a basic means of communication, albeit body language enables greater power of expression and evokes certain reactions in the communicator and the recipient. The language of medicine, being a specialised language, is characterised by heavy use of technical vocabulary. Technical communication happens within a select group of practitioners who share their knowledge and create abstruse texts rich in arcane terminology that is only available to competent participants who can work out the code. Participants of communication in the medical field should display a measure of interpersonal skills and adapt their language to the level of their interlocutors and the occasion. Medical communication can also be viewed as an art which can be mastered. But that is an ongoing endeavour. pl
dc.abstract.other La comunicazione è un dinamico processo verbale e non verbale al quale partecipano il mittente e il destinatario. Affinché esista una comunicazione ci vuole un canale attraverso il quale viene trasmessa l'informazione e un codice con il quale sarà decodificata. Le parole sono uno strumento di comunicazione, ma oltre ad esse esiste anche il linguaggio del corpo che possiede un'espressione più forte nel suscitare reazioni sia del mittente che del destinatario. Il linguaggio medico appartiene all'area dei linguaggi specialistici e si caratterizza per l'uso dei vocaboli tecnici. La ricezione o decodificazione del messaggio costituisce un momento importante dell'atto comunicativo. Accanto al riconoscimento dei segni è importante l'interpretazione del contenuto del messaggio trasmesso. Il processo di decodifica comporta: organizzazione, selezione e interpretazione dei segni. La comunicazione specialistica avviene tra gli specialisti del settore che si scambiano il sapere creando testi ermetici idonei soltanto alle persone in grado di decodificarli. I partecipanti della comunicazione medica dovrebbero essere in possesso delle capacità comunicative per adeguare i livelli dei testi al livello socioculturale del destinatario e anche al contesto situazionale. La comunicazione nel linguaggio medico è un'arte che va esercitata con l'impegno. pl
dc.subject.pl KOMUNIKACJA JEZYK WERBALNYMOWA CIAŁAJĘZYK SPECJALISTYCZNYPOZIOMY TEKSTÓW MEDYCZNYCHELEMENTY KOMUNIKACJI pl
dc.subject.en COMUNICATIONVERBAL LANGUAGEBODY LANGUAGESPECIALIZED LANGUAGELEVELS OF MEDICAL TEXTSELEMENTS OF COMMUNICATION pl
dc.contributor.reviewer Bartkowiak-Lerch, Magdalena pl
dc.contributor.reviewer Kaźmierczak, Iwona [SAP11114365] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100048-168268 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy język włoski pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)