Jagiellonian University Repository

Położenie prawne organizacji religijnych na Ukrainie w latach 1991-2015

pcg.skipToMenu

Położenie prawne organizacji religijnych na Ukrainie w latach 1991-2015

Show full item record

dc.contributor.advisor Uruszczak, Wacław [SAP11005494] pl
dc.contributor.author Lechowicz, Krzysztof pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:57:32Z
dc.date.available 2020-07-26T16:57:32Z
dc.date.submitted 2015-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207182
dc.language pol pl
dc.title Położenie prawne organizacji religijnych na Ukrainie w latach 1991-2015 pl
dc.title.alternative The legal status of religious organisations in Ukraine in the years 1991-2015 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie położenia prawnego organizacji religijnych na Ukrainie, funkcjonujących na podstawie Ustawy o wolności sumienia i organizacjach religijnych z 1991 roku. Posłużono się w tym celu metodą analizy tekstu prawnego dla zaprezentowania ustaw i aktów wykonawczych regulujących sferę religii oraz metodą studium przypadku dla przedstawienia wyroków oraz innych aktów stosowania prawa w tej sferze. W pracy omówiono również niektóre kwestie związane z wolnością sumienia i wyznania takie jak prawo do zastępczej służby wojskowej w kontekście konfliktu zbrojnego na Donbasie, a także przedstawiono akty dyskryminacji ze względu na przekonania religijne dokonywane zarówno przez organy administracji publicznej Ukrainy w ciągu ostatnich 24 lat funkcjonowania Ustawy o wolności sumienia i organizacjach religijnych, jak i przez władze rosyjskie na okupowanym Krymie i Donbasie. pl
dc.abstract.en The purpose of this thesis was to present the legal status of religious organisations in Ukraine acting on the basis of the Law On Freedom of Conscience and Religious Organisations of 1991. For this purpose, the legal text analysis method was applied, in order to present the laws and executive acts which regulate the religious sphere. Furthermore, the case study method was utilised for the presentation of judicial decisions and other law enforcement acts in the discussed field. This thesis also elaborated on certain issues regarding the freedom of conscience and religion, such as the right to alternative military service in the context of the military conflict in the Donbass region. Additionally discussed were the acts of discrimination on grounds of religion committed by Ukraine's public administration bodies during the 24 years of the functioning of the Law on Freedom of Conscience and Religious Organisation, as well as by the Russian authorities in the occupied territories of Crimea and Donbass. pl
dc.subject.pl Organizacje religijne na Ukrainie, Ukraina, Donbas, Krym, Związki wyznaniowe, Wolność Sumienia i wyznania pl
dc.subject.en Religious organisations in Ukraine, Ukraine, Donbas, Crimea, Religious organisations, Freedom of religion pl
dc.contributor.reviewer Uruszczak, Wacław [SAP11005494] pl
dc.contributor.reviewer Zarzycki, Zdzisław [SAP11015887] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100046-110772 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)